Tiếng Anh lớp 5 - Bài tập từ cơ bản đến nâng cao (Kèm đáp án chi tiết)
Loading...
Close menu
Trang chủ > Góc sẻ chia > Tiếng Anh lớp 5 - Bài tập từ cơ bản đến nâng cao (Kèm đáp án chi tiết)

TIẾNG ANH LỚP 5 - BÀI TẬP TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO (KÈM ĐÁP ÁN CHI TIẾT)

Tác giả: Apollo English

Trung tâm Anh ngữ Apollo Việt Nam

Tác giả

Apollo English

Apollo English được thành lập năm 1995 bởi hai nhà đồng sáng lập – ông Khalid Muhmood và bà Arabella Peters. Chúng tôi tự hào là Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Anh ngữ 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Tại Apollo, chúng tôi tin rằng giáo dục có sức mạnh thay đổi cuộc sống. Với gần 30 năm nuôi dưỡng niềm đam mê học hỏi trẻ em Việt, chúng tôi tin rằng tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ. Với một phương pháp đúng đắn, tiếng Anh sẽ cùng con mở ra chân trời mới mẻ, giúp con nhận ra đam mê của chính mình, hình thành kỹ năng, kiến thức, tư duy cảm xúc xã hội cần thiết cho tương lai.

Mục Lục

Mục Lục

  Trong bài viết này, Trung tâm tiếng Anh Apollo English đã tổng hợp cho bố mẹ và các bé bài tập tiếng Anh lớp 5 từ cơ bản đến nâng cao . Mỗi bài tập đều được đính kèm đáp án và lời giải chi tiết để các bé có thể nắm vững kiến thức  tiếng Anh lớp 5. Cùng tham khảo ngay nhé!

  Bài tập tiếng Anh lớp 5 [Từ vựng] 

  Các dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 bám sát chương trình học giúp các em học sinh hệ thống lại toàn bộ lượng từ vựng đã được học.  Các em hãy cùng Apollo English hoàn thành các dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 dưới đây nhé! 

  Bài tập tiếng Anh lớp 5 dạng 1: Odd and Out

  Bài tập tiếng Anh lớp 5 dạng 1: Odd and Out

  Đây là dạng bài tập tiếng Anh yêu cầu học sinh lớp 5 phải tìm ra từ không cùng loại hoặc không có mối liên kết với các từ còn lại.

  1

  A. Street

  B. Bedroom 

  C. Living room

  D. Dining room 

  2

  A. Apartment

  B. Building

  C. House 

  D. Village 

  3

  A. My

  B. Her

  C. Bird

  D. His 

  4

  A. Bathroom

  B. Kitchen

  C. Store

  D. Living room

  5

  A. Where

  B. Village

  C. How

  D. Who 

  6

  A. Year

  B. Month

  C. Day

  D. Girl 

  7

  A. Noisy 

  B. Quiet

  C. Small

  D. Center 

  8

  A. Sea

  B. Ocean

  C. Fish

  D. Island

  9

  A. Sometimes

  B. Cake

  C. Usually

  D. Never 

  10

  A. Hometown

  B. Crowded

  C. Noisy

  D. Modern 

  11

  A. Apple

  B. Orange

  C. Building 

  D. Rice

  12

  A. Yellow

  B. Mom 

  C. Dad

  D. Sister

  13

  A. Stream

  B. Street

  C. Avenue

  D. Lane

  14

  A. Museum

  B. Hospital

  C. Hotel

  D. Bread

  15 

  A. Question 

  B. Listen

  C. Answer

  D. Ask 

  Đáp án: 1A - 2D - 3C - 4C - 5B - 6D - 7D - 8C - 9B - 10A - 11C - 12A - 13A - 14D - 15A

  Bài tập dạng 2: Điền từ vào ô trống thích hợp 

  Điền từ vào ô trống thích hợp

  Điền các từ sau vào chỗ trống thích hợp để tạo nên câu hoàn chỉnh: 

  BuildingAddressRoom KitchenMuseum
  PostcodeHouseVillageLibrary 
  1. What's your __________? - My address is 123 Main Street. [address]
  2. Please write your __________ on this form. [address]
  3. I live in a tall __________ in the city. [building]
  4. The __________ is on the second floor of the building. [room]
  5. Our school is located in the __________. [village] 
  6. The __________ is where we cook and prepare food. [kitchen]
  7. We can find many books in the __________. [library]
  8. I live in a small __________ in the countryside. [house]
  9. The __________ is a place where we can see and learn about art. [museum]
  10. To send a letter, you need to write the __________ on the envelope. [postcode] 

  Bài tập 3: Tìm nghĩa tiếng Việt của từ vựng 

  Tìm nghĩa tiếng Việt của từ vựng

  Trong bài tập dưới đây, bé sẽ tìm các nghĩa tiếng Việt tương ứng với từ tiếng Anh và nối chúng lại với nhau:

  Từ vựngNghĩa tiếng Việt Từ vựngNghĩa tiếng Việt 
  1. District A. Khám phá6. DwarfF. Sân bay
  2. AirportB. Con công7. PeacockG. Đau dạ dày
  3. Party C. Quận 8. MatchH. Chú lùn
  4. ExploreD. Bữa tiệc9. StomachacheI. Phi hành gia
  5. CrayonE. Trận đấu 10. AstronautJ. Bút chì màu 

  Đáp án: 1C - 2F - 3D - 4A - 5J - 6H - 7B - 8E - 9G - 10I

  Trên đây là ba dạng bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 cơ bản giúp bé củng cố vốn từ của mình. Ngoài ra, bé có thể tham khảo tài liệu từ vựng tiếng Anh tiểu học đã được Apollo English chia sẻ trước đó để nâng cao khả năng hiểu bài của mình cũng như tiếp tục hoàn thành các bài tập tiếp theo nhé!

  Bài tập tiếng Anh cơ bản

  Xem thêm:

  Tổng Hợp Các Chủ Đề Học Tiếng Anh Lớp 5

  Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5

  Bài tập tiếng Anh lớp 5 [Ôn tập ngữ pháp] 

  Bài tập tiếng Anh lớp 5 giúp học sinh nắm vững cấu trúc ngôn ngữ tiếng Anh. Trong phần này, bé sẽ ôn tập 3 điểm ngữ pháp quan trọng về danh từ số ít/ số nhiều và danh từ đếm được/ không đếm được; giới từ in/ on/ at và các thì cơ bản trong tiếng Anh. 

  Bài 1: Viết đúng định dạng danh từ số nhiều

  Viết đúng định dạng danh từ số nhiều
  Số ítSố nhiềuSố ítSố nhiều Số ítSố nhiều 
  Bird  Cat Address 
  Dog Book Family 
  Chair Table Week 
  Pen House Game 
  Car Child Library 
  Shoe Country Pencil 
  Mouse  Box Baby  
  Bus  Tooth School 
  Person Woman  Class 
  Man Foot  Hand  

  Đáp án:

  BirdsCatsAddresses
  DogsBooksFamilies
  ChairsTablesWeeks
  PensHousesGames
  CarsChildrenLibraries
  ShoesCountriesPencils
  MiceBoxesBabies
  BusesTeethSchools
  PeopleWomenClasses
  MenFeetHands

  Bài tập 2: Điền đúng giới từ

  bài tập tiếng anh lớp 5: Điền đúng giới từ 

  Bài tập có đáp án dạng điền giới từ sẽ hỗ trợ các em củng cố kiến thức ngữ pháp tiếng Anh in/ on/ at. 

  1. My husband's birthday is ____ May. 
  2. My daughter wakes up ___ 7:00 am. 
  3. She was born ____ June. 
  4. This temple was built ______ the seventh century. 
  5. She is waiting ______ the bus stop. 
  6. There is a picture ______ the wall. 
  7. She is good ______ playing the piano. 
  8. I will see you ______ the park. 
  9. They live ______ a small house. 
  10. The cat is sitting ______ the chair. 
  11. The children are playing ______ the playground. 
  12. We have a meeting ______ 9 o'clock. 
  13. He moved to the city _____ 2023. 
  14. My sister has a new job. She works ___ the evening. 
  15. Which one is more exciting, life in the city or life _____ the countryside? 

  Đáp án:

  1. in 4. in 7. at10. on 13. in
  2. at5. at8. in 11. in14. in
  3. in6. on 9. in12. at15. in 

  Bài tập 3: Chia đúng định dạng động từ 

  Chia đúng định dạng động từ

  Tiếng Anh lớp 5 có các dạng bài tập chia động từ (có đáp án) sẽ giúp các em học sinh củng cố lại kiến thức các thì cơ bản đã được học như: Thì hiện tại đơn (Simple present); Thì hiện tại tiếp diễn; Thì quá khứ đơn; Thì tương lai đơn; Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect).

  1. How many lessons do you (have) ____ today? 
  2. What would you like (to be) ____ in the future? 
  3. They __________ (play) soccer every weekend. 
  4. She __________ (like) to read books in her free time. 
  5. He __________ (go) to school by bus. 
  6. They __________ (play) basketball right now.
  7. He __________ (watch) TV in the living room. 
  8. We __________ (have) dinner with our friends tonight. 
  9. They __________ (visit) their grandparents last weekend.
  10. She __________ (dance) at the party yesterday.
  11. He __________ (play) the guitar when he was younger. 
  12. They __________ (go) to the beach tomorrow.
  13. She __________ (visit) her grandparents next week. 
  14. We __________ (have) a party on Saturday.
  15. They __________ (finish) their homework already. 
  16. She __________ (read) three books this month. 
  17. He __________ (visit) many countries in his life. 
  18. We __________ (live) in this house for five years. 
  19. I __________ (not see) that movie yet.
  20. My mom  _______________ me last Sunday.

  Đáp án: 

  1. have6. are playing11. played16. have read
  2. to be7. is watching12. will go17. have visited
  3. play8. are having13. will visit18. have lived
  4. likes9. visited14. will have19. haven’t seen
  5. goes10. danced15. have finished20. meet

  Bài tập tiếng Anh lớp 5 [Nâng cao]

  Bài tập tiếng Anh lớp 5 phát triển kỹ năng Viết

  Viết là một hoạt động giúp học sinh cải thiện khả năng sáng tạo và diễn đạt bằng tiếng Anh.

  Bài tập 1: Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh

  Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh
  1. on / we / beach / played / the / volleyball.
  2. went / we / the / museum / to.
  3. visited / we / a / museum / interesting.
  4. my / I / visited / grandparents / the / countryside.
  5. went / we / the / to / zoo / saw / animals / many. 
  6. in / swam / I / the / pool / hotel. 
  7. parents / my / we / visited / friends / our. 
  8. to / we / went / the / school/ yesterday. 
  9. my / we / a / had / picnic / park / in.
  10. saw / I / beautiful / a / sunset / the / beach. 

  Đáp án

  1. We played volleyball on the beach.
  2. We went to the museum.
  3. We visited an interesting museum.
  4. I visited my grandparents in the countryside.
  5. We went to the zoo and saw many animals.
  6. I swam in the pool at the hotel.
  7. We visited our friends' parents.
  8. We went to the school yesterday.
  9. We had a picnic in the park.
  10. I saw a beautiful sunset at the beach.

  Bài tập tiếng Anh 2: Viết câu trả lời chính xác

  Cho những cụm từ như sau:  

  get a burnbreak your armslip and fallcut your handget pricked
  thornsfall offget a head injurydrownget an electric shock
  get stungbreak your legget a stomachache  

  Điền cụm từ thích hợp vào các câu sau:

  1. Don't climb the tree. You may __________. 
  2. Don't play with knives. You may __________.
  3. Don't touch these roses. There are a lot of __________. 
  4. Don't run on the wet floor. You may __________. 
  5. Don't play with fire. You may __________.
  6. Don't touch the broken glass. You may __________.
  7. Don't swim in the deep water. You may __________. 
  8. Don't touch the electrical wires. You may __________. 
  9. Don't eat too much candy. You may __________.
  10. Don't stand too close to the edge. You may __________
  11. Don't jump from a high place. You may __________.
  12. Don't play with sharp objects. You may __________. 
  13. Don't touch the bee. You may __________. 
  14. Don't touch the cactus. You may __________.
  15. Don't ride without a helmet. You may __________. 

  Đáp án:

  1. fall off4. slip and fall7. drown10. fall off13. get stung
  2. cut your hand5. get a burn8. get an electric shock11. break your leg14. get pricked
  3. thorns6. cut yourself9. get a stomachache12. cut yourself15. get a head injury

  Bài tập tiếng Anh lớp 5 - Đọc hiểu

  Bài tập tiếng Anh lớp 5 có đáp án Đọc hiểu

  Bài tập 1: Điền từ tiếng anh còn thiếu vào ô trống

  Dưới đây là 5 bài tập tiếng Anh lớp 5 dạng "Read and Complete the Text":

  Đoạn 1: Đọc và điền vào chỗ trống các từ sau:

  animalprotectenvironmentendangeredwildlife

  We need to take care of our _______(1)_____. There are many ___(2)_________ species in the world that are in danger of disappearing. It's important to _____(3)_______ these animals and their habitats. We can help by not littering, planting trees, and supporting ____(4)________ conservation programs. Let's work together to save our _____(5)_______.

  Đáp án:

  (1) animal 

  (2) protect

  (3) environment

  (4) endangered

  (5) wildlife

  Đoạn 2: Đọc và điền vào chỗ trống các từ sau:

  historyancientarchitecturefamousmonument

  The Great Wall of China is a _____(1)_______ wonder. It has a long and rich ______(2)______ that dates back over 2,000 years. The wall is known for its impressive ______(3)______ and stretches for thousands of miles. It is one of the most ____(4)________ landmarks in the world. Millions of tourists visit this ____(5)________ every year.

  Đáp án:

  (1) ancient 

  (2) history 

  (3) architecture

  (4) famous 

  (5) monument

  Đoạn 3: Đọc và điền vào chỗ trống các từ sau:

  weather seasontemperaturerainysunny

  I love the summer ______(1)______. The ______(2)______ is usually hot and ______(3)______. It's the perfect time to go swimming and have picnics. The _____(4)_______ can sometimes be unpredictable, with occasional thunderstorms. But overall, it's a great ____(5)________ to enjoy outdoor activities.

  Đáp án:

  (1) season

  (2) weather 

  (3) sunny 

  (4) rainy

  (5) season

  Đoạn 4: Đọc và điền vào chỗ trống các từ sau

  famous capitalculturetraditionalhistorical

  London is the ______(1)______ of England and a ______(2)______ city. It is known for its rich ______(3)______ and _____(4)_______ landmarks such as the Tower of London and Buckingham Palace. The city is also home to many ____(5)________ museums, theaters, and art galleries.

  Đáp án:

  (1) capital 

  (2) famous

  (3) culture

  (4) historical

  (5) traditional

  Đoạn 5: Đọc và điền vào chỗ trống các từ sau

  celebratefestivaldeliciouscolorfultraditional

  The Lunar New Year is an important _____(1)_______ in many Asian countries. It is a ______(2)______ that marks the beginning of the lunar calendar. People _____(3)_______ by gathering with family, exchanging gifts, and eating ____(4)________ food. The streets are decorated with ____(5)________ lanterns and there are dragon dances and firework displays.

  Đáp án:

  (1) festival

  (2) celebrate

  (3) delicious

  (4) traditional

  (5) colorful]

  Bài tập 2: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

  Bài tập 2: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

  My Summer Vacation

  Hi, my name is Tom and I want to tell you about my summer vacation. This year, my family and I went on a trip to the mountains. We packed our bags with clothes, hiking boots, and camping gear. It was a long drive, but the scenery was beautiful along the way.

  When we arrived, we set up our tents at a campsite near a river. The weather was perfect, not too hot and not too cold. We spent our days hiking through the trails and exploring the forests. We saw tall trees, colorful flowers, and even some wild animals.

  One day, we went fishing in the river. My dad taught me how to cast the fishing line and I caught my first fish! It was so exciting. We cooked the fish over a campfire and had a delicious meal.

  In the evenings, we sat around the campfire and roasted marshmallows. We told stories and laughed together. It was a lot of fun. At night, we slept in our cozy sleeping bags and listened to the sounds of nature.

  After a week, it was time to go back home. I felt a little sad because I had such a great time in the mountains. But I was also happy to see my friends and share my vacation stories with them.

  1. Where did Tom and his family go for their summer vacation?
  A. The beach. 

  B. The mountains. 

  C. The city.

  2. What did they pack in their bags?
  A. Sports equipment. 

  B. Hiking boots and camping gear. 

  C. Swimsuits and towels.

  3. Where did they set up their tents?
  A. In a hotel.

  B. In a campsite near a river. 

  C. In a forest.

  4. How was the weather during their vacation?
  A. Very hot. 

  B. Very cold.

  C. Perfect.

  5. What did they do during the day?
  A. Went shopping. 

  B. Explored the forests and hiked.

  C. Played board games.

  6. What did Tom catch while fishing?
  A. A bird. 

  B. A fish. 

  C. A frog.

  7. What did they do in the evenings?
  A. Played soccer. 

  B. Roasted marshmallows and told stories. 

  C. Watched movies.

  8. How did they sleep at night?
  A. In a hotel room. 

  B. In cozy sleeping bags.

  C. In a tent.

  9. How did Tom feel when it was time to go back home?
  A. Happy. 

  B. Sad.

  C. Angry.

  10. Who did Tom want to share his vacation stories with?
  A. His family. 

  B. His friends. 

  C. His teacher.

  Đáp án:

  1. B. The mountains.
  2. B. Hiking boots and camping gear.
  3. B. In a campsite near a river.
  4. C. Perfect.
  5. B. Explored the forests and hiked.
  6. B. A fish
  7. B. Roasted marshmallows and told stories.
  8. B. In cozy sleeping bags.
  9. B. Sad.
  10. B. His friends.

  Kết bài 

  Bài tập tiếng Anh cho học sinh lớp 5

  Hy vọng những bài tập tiếng Anh lớp 5 được tổng hợp trong bài viết này có thể trở thành nguồn tài liệu học tập hữu ích cho các em. Song song với đó bố mẹ đừng quên áp dụng một số phương pháp học tập khoa học để giúp con vận dụng hiệu quả các kiến thức tiếng Anh đã học vào trong thực tế nhé.

  Bài viết liên quan:

  Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Theo Unit Và Nâng Cao 

  Bài tập tiếng Anh lớp 3 dành cho bé


  Theo dõi tin từ Apollo

  Đăng ký để nhận các thông tin ưu đãi và cập nhật các tin tức mới nhất từ Apollo bạn nhé!

  Tin mới nhất

  Mar 20,2024
  Trong cuốn “Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn” dày 239 trang với hàng ngàn ý tứ, tác giả Ibuka Masaru đã chỉ ra điều tối quan trọng trong giáo dục trẻ nhỏ đó là hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, từ thời điểm sớm nhất.
  Mar 11,2024
  Sáng tạo không chỉ dành riêng cho những nhà thiết kế, nghệ sĩ, mà còn có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực cuộc sống.
  Jan 02,2024
  Bài ôn tập Active App chính thức ra mắt
  Nov 30,2023
  4 Cách giúp bé học nói hiệu quả: Trò chuyện với bé, lắng nghe, đọc sách, tập hát. Tìm hiểu khi nào bé nên học ngôn ngữ mới
  Nov 30,2023
  Khi nào nên cho bé học ngôn ngữ thứ 2? Nên cho bé học ngôn ngữ thứ 2 nào? Lợi ích khi cho bé học tiếng Anh.

  Quan Tâm Nhất

  May 25,2023
  Bài viết tổng hợp các từ vựng tiếng Anh dành cho bé theo chủ đề thông dụng, giúp bé liên kết mối quan hệ giữa các từ vựng để học hiệu quả hơn.
  Mar 15,2023
  Lựa chọn khóa học tiếng Anh trực tuyến cho bé theo 3 bí quyết sau sẽ giúp con tiếp thu tốt, duy trì hứng thú học tập và trở nên tự tin, lưu loát khi sử dụng tiếng Anh
  Mar 14,2023
  Có nên cho trẻ học tiếng Anh sớm? NÊN! Vì con có nhiều thời gian để học, phát âm chuẩn xác như người bản xứ, tự tin giao tiếp, cơ hội nghề nghiệp
  Mar 08,2023
  Bài viết giới thiệu 100 mẫu câu học tiếng Anh giao tiếp cho bé cơ bản, giúp bé đầu đời có thể nghe, nói, phát âm tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày.
  Feb 18,2023
  Học tiếng Anh cho bé 5 tuổi với 5 cách phù hợp tâm lý, sở thích và tiềm năng sẽ giúp bé phát triển các kỹ năng tiếng Anh nghe, nói, phát âm hiệu quả

  Tin liên quan

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1 với những hình ảnh sinh động sẽ giúp bé dễ dàng ôn tập và ghi nhớ từ mới một cách hiệu quả
  Tại Apollo English, chúng tôi luôn tin rằng mỗi học viên xứng đáng được trang bị những hành trang tốt nhất để trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai
  “Kỳ lạ thật, con mình mới hôm kia thôi còn đòi mua cuốn sách này bằng được, nói là con thích lắm, mẹ mua cho con đi