Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 4 có đáp án (Theo unit)
Loading...
Close menu
Trang chủ > Góc sẻ chia > Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 4 có đáp án (Theo unit)

Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 4 có đáp án (Theo unit)

Tác giả: Apollo English

Apollo English

Tác giả

Apollo English

Apollo English được thành lập năm 1995 bởi hai nhà đồng sáng lập – ông Khalid Muhmood và bà Arabella Peters. Chúng tôi tự hào là Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Anh ngữ 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Tại Apollo, chúng tôi tin rằng giáo dục có sức mạnh thay đổi cuộc sống. Với gần 30 năm nuôi dưỡng niềm đam mê học hỏi trẻ em Việt, chúng tôi tin rằng tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ. Với một phương pháp đúng đắn, tiếng Anh sẽ cùng con mở ra chân trời mới mẻ, giúp con nhận ra đam mê của chính mình, hình thành kỹ năng, kiến thức, tư duy cảm xúc xã hội cần thiết cho tương lai.

Mục Lục

Mục Lục

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 giúp bé có cơ hội thực hành để củng cố những kiến thức từ vựng, ngữ pháp và phát âm đã được học. Rất nhiều bài tập tiếng Anh lớp 4 có đáp án đã được tổng hợp cực kỳ chi tiết trong bài viết sau. Apollo English xin mời bố mẹ, thầy cô cùng các em theo dõi nhé. 

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng unit 

  Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 4 Học kỳ I

  Unit 1: Nice to see you again. 

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 cơ bản số 1: Complete these sentences 

  night - see - are - Good - again - name 

  1. Nice to ___ you ___. 
  2. ___ evening, Miss Lan. 
  3. Good ___.
  4. How ___ you, Joy? 
  5. My ___ is Jack. 

  Đáp án cho bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 1:

  1. see - again
  2. Good
  3. night
  4. are
  5. name 

  Bài tập số 2: Put the work in order 

  1. see/ you/ Nice/ to/ again
  2. are/ you/ How/ 
  3. See/ later/ you 
  4. am/ I/ well/ very 

  Đáp án:

  1. Nice to see you again. 
  2. How are you?
  3. See you later.
  4. I am very well. 

  Bài tập tiếng Anh số 3: Read and match 

  A ColumnB Column
  1/ Good afternoon, class.A.    Nice to see you, too.
  2/ How are you, Mai?B.   Have a night sleep, too 
  3/ Goodbye, Mr.Nam.C.    Good afternoon, Miss Loan.
  4/ Nice to see you.D.    Bye, Joy. See you later.
  5/ Good night.E.    I’m doing great. Thanks.

  Đáp án cho bài tập tiếng Anh lớp 4:

  1C – 2E – 3D – 4A – 5B

  Unit 2: I’m from Japan 

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 cơ bản: Choose the odd and out

  1/ A. Monday            B. Tuesday C. Birthday D. Friday

  2/ A. Vietnam B. First C. Second D. Fourth

  3/ A. Japanese B. Canada C. Vietnamese D. Chinese

  Đáp án bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 2:

  1/ C – Birthday

  Các đáp án còn lại chỉ ngày trong tuần như Monday (Thứ hai), Tuesday (Thứ ba), Friday (Thứ sáu).

  2/ A – Vietnam

  Ba đáp án khác liên quan đến số thứ tự.

  3/ B – Canada

  Canada là tên gọi để chỉ một quốc gia, còn các từ vựng còn lại liên quan đến con người, hoặc ngôn ngữ của một quốc gia.

  Bài tập 2: Choose the correct answer

  1/ There ___ four dogs on the table.

  A/ are               B/ is                  C/ do                D/ does

  2/ He ___ from Japan.

  A/ are               B/ is                  C/ do                D/ does

  3/ This is my brother. ___ is Phong.

  A/ Her name   B/ He name    C/ His name    D/ Its name

  4/ Makoto ___ from Japan. ____ nationality is Japanese.

  A/ are - His      B/ is - He          C/ are - He       D/ is – His

  5/ Where’s ___ father from?

  A/ your            B/ is                  C/ do                D/ does

  Đáp án:

  1A – 2B – 3C – 4D – 5A

  Bài tập 3: Read the message and answer the question

  Hello, everyone. My name is Mai. I’m eleven years old. I’m a pupil. I’m in class 4B in Nguyen Thi Minh Khai Primary School. I’m from Vietnam.

  This is my friend, Suga. He’s the same age as me. He’s a pupil, too. He is from Korea.

  1/ What is her name?

  2/ How old is she?

  3/ What does she do?

  4/ Where is she from?

  5/ Where is Suga from?

  Đáp án:

  1/ Her name is Mai.

  2/ She is eleven years old.

  3/ She is a pupil.

  4/ She is from Vietnam.

  5/ Suga is from Korea.

  Unit 3: What day is it today? 

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 3: Look at the pictures and choose the correct answer

   Giải bài tập tiếng Anh lớp 4 có đáp án

  A/ Go shopping

  B/ Go fishing

  C/ Go swimming

   Giải bài tập tiếng Anh lớp 4 cho học sinh

  A/ Listen to music

  B/ Reading book

  C/ Watch TV

   Giải bài tập tiếng Anh lớp 4 cho trẻ

  A/ Listen to music

  B/ Play the guitar

  C/ Dance

   Giải bài tập tiếng Anh lớp 4 cho bé

  A/ Play badminton

  B/ Play volleyball

  C/ Play basketball

   Giải bài tập tiếng Anh lớp 4

  A/ Monday

  B/ Tuesday

  C/ Friday

  Đáp án cho bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 3:

  1A – 2C – 3A – 4B – 5B

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 cơ bản: Write the missing letter

  1/ M_ND_Y                                  2/ __IDAY

  3/ W_DN_SD_Y                          4/ T__SDAY

  Đáp án:

  1/ MONDAY

  2/ FRIDAY

  3/ WEDNESDAY

  4/ TUESDAY

  Bài tập 3: Translate into English

  1/ Hôm nay là thứ mấy?

  2/ Em có tiết Toán hôm nay.

  3/ Bạn có tiết Mỹ thuật vào thứ 6 không?

  4/ Jin thăm ông bà của mình vào mỗi cuối tuần.

  5/ Nam đi học từ thứ Hai đến thứ Sáu.

  Đáp án:

  1/ What day is it today?

  2/ I have a Math lesson today.

  3/ Do you have Art lessons on Friday?

  4/ Jin visits his grandparents every weekend.

  5/ Nam goes to school from Monday to Friday.

  Unit 4: When’s your birthday?

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 4: Choose the best answer

  1/ When’s___ birthday?

  A/ you              B/ his              C/ it                 D/ she

  2/ Vietnamese Independence Day is on the second ___ September.

  A/ in                 B/ on               C/ at                D/ of

  3/ Her birthday is on the ___ of July.

  A/ fourth         B/ four            C/ fourteen      D/ twenty-four

  Đáp án:

  1B – 2D – 3A

  Bài tập 2: Read and match

  A ColumnB Column
  1/ 01/10/2023A/ It’s December 30th, 2023
  2/ 07/07/2023B/ It’s February 16th, 2023
  3/ 30/12/1923C/ It’s October 1st, 2023
  4/ 12/09/2023D/ It’s September 12th, 2023
  5/ 16/02/2023E/ It’s July 7th, 2023

  Đáp án bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 4:

  1C – 2E – 3A – 4D – 5B

  Bài tập 3: Put the work in order

  1/ date/ What/ is/ the/ today/?

  2/ brother/ plays/ my/ Sundays/ on/ volleyball/

  3/ like/ Does/ sports?/ Mai/ playing/

  4/ her /visits/ cousins/ Lan/.

  5/ office/ the/ to/ go/ from/ Tuesday/ Saturday/ My/ to/father .

  Đáp án:

  1/ What day is it today?

  2/ My brother plays volleyball on Sundays.

  3/ Does Mai like playing sports?

  4/ Lan visits her cousins.

  5/ My father goes to the office from Tuesday to Saturday.

  Unit 5: Can you swim? 

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 5: Odd and out

  1/ A/ volleyball        B/ football                 C/ guitar D/ badminton

  2/ A/ pen         B/ swim C/ draw D/ study

  3/ A/ mother B/ classmate C/ sister D/ father

  4/ A/ who B/ why C/ what D/ son

  5/ A/ basketball B/ play C/ table tennis D/ chess

  Đáp án:

  1/ C – guitar

  Các đáp án khác đều là tên gọi của các môn thể thao, guitar chỉ tên gọi của đàn ghi-ta, một loại nhạc cụ.

  2/ A – pen

  Pen (bút mực) chỉ dụng cụ học tập, trong khi các từ vựng khác chỉ một hoạt động nào đó.

  3/ B – classmate

  Classmate (bạn cùng lớp), các từ còn lại là tên gọi các thành viên trong gia đình.

  4/ D – son

  Các đáp án khác đều là từ để hỏi: What (cái gì), Why (tại sao), Who (ai).

  5/ B – play

  Play (chơi) là từ chỉ một hành động, các từ còn lại chỉ các môn thể thao.

  Bài tập 2: Find mistakes and correct the sentences

  1/ Hoang, Hoa and Huong is playing badminton.

  2/ Who is it? – It’s a book.

  3/ Nam cans swim.

  4/ I likes playing chess and football.

  5/ Can she plays the piano?

  Đáp án:

  1/ is => are

  2/ Who => What

  3/ cans => can

  4/ likes => like

  5/ plays => play

  Bài tập 3: Fill the blank with the words given below

  Climb – run – can – pet – yes

  Lan: Do you have a (a) ___, Hoa?

  Hoa: (b) ___, I do. I have a cute cat.

  Lan: What (c) ___ it do?

  Hoa: It can (d) ___ and (e) ___ the tree.

  Đáp án:

  a/ pet

  b/ Yes

  c/ can

  d/ run

  e/ climb

  Unit 6: Where’s your school?

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 6: Read the text and decide the following sentences are True or False.

  My name is John. I come from The United States. I am eleven years old. I study in Grade 4 at Jefferson Elementary School. It's a wonderful school with fantastic facilities.

  Our school building is spacious, and we have a large playground where we can play during the break time. Inside, there are thirty classrooms, each equipped with a whiteboard for our lessons.

  I am passionate about reading, and the library provides me with a vast collection of books to explore. I feel fortunate to be a student at Jefferson Elementary School, and I cherish the learning opportunities it offers me.

  1/ John is from the U.S.             A. True             B. False

  2/ He is twelve years old.          A. True             B. False

  3/ He studies in Grade 5l. A. True            B. False

  4/ His school has 30 classrooms.   A. True             B. False

  5/ He is passionate about playing soccer.           A. True             B. False

  Đáp án:

  1/ A – True

  2/ B – False

  3/ B – False

  4/ A – True

  5/ B – False

  Bài tập 2: Read and match

  A ColumnB Column
  1/ Where do you live?A/ Mai is in 4A class.
  2/ What class is Mai in?B/ Yes, it is.
  3/ Where is your school?C/ My school is in Hoang Dieu 2 Street.
  4/ Is your address in 36 Town Square?

  D. I live in Ho Chi Minh city.

   

  Đáp án bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 6:

  1D – 2A – 3C – 4B

  Unit 7: What do you like doing?

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 7: Choose the correct answer

  1/ ______ do you like doing?

  A. what  B. when C. why  D. where

  2/ Hanni likes _______ the piano.

  A. play  B. playing C. plays  D. played

  3/ John doesn’t like _______ chess.

  A. doing B. playing C. flying  D. going

  4/ What is Mai’s ________? – She likes singing.

  A. favourite  B. doing C. going D. colour

  5/ Tony and I ________ some funny stories about Mr.Bean.

  A. is reading  B. will read C. to read  D. are reading

  Đáp án: 

  1A - 2B - 3B - 4A - 5D 

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 nâng cao: Translate into English 

  1/ Bạn làm gì vào thời gian rảnh rỗi?

  A/ What do you like doing?

  B/ What do you do in your free time?

  C/ What does your mother do in her free time? 

  D/ Where do you like going in your free time

  2/ Sở thích của chị gái bạn là gì?

  A/ What’s your brother hobby?

  B/ What’s your hobby?

  C/ What’s your sister bobby? 

  D/ What’s your sister's hobby?

  3/ Henry không thích chơi bóng rổ và đọc sách.

  A/ Henry doesn’t like playing basketball and read books.

  B/ Henry doesn’t like playing basketball and reading books.

  C/ Henry likes playing basketball and reading book.

  D/ Henry doesn’t like playing chess and reading book.

  Hướng dẫn giải bài tập tiếng Anh lớp 4:

  1B - 2D - 3B 

  Unit 8: What subjects do you have today?

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 8: Fill the blank with the correct words

  Like - late - lessons - Science

  An: What (a) ___ have you got today?

  Jack: I’ve got Music, Art (b) ___ and Maths.

  Jack: I like Music but I don’t (c)___ Maths.

  An: Oh, I love Maths.

  Jack: We’re (d) ___ for school. Let’s run.

  Đáp án: 

  a. lessons

  b. Science

  c. like

  d. late 

  Bài tập 2: Reorder to correct the word

  1/ a t M h s 

  2/ e n e s e m i t V a 

  3/ A t r 

  4/ S c e c i n e 

  5/ E g l s h i n 

  6/ M i c u s 

  7/ I f o n r a m o n t i T c e h o n l g o y 

  Đáp án: 

  1/ Maths

  2/ Vietnamese

  3/ Art

  4/ Science

  5/ English

  6/ Music

  7/ Information Technology

  Bài tập số 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 này sẽ giúp các em luyện tập phần phát âm của bản thân. 

  1/ A. house B. hour C. he D. hot

  2/ A. luck B. cut C. such D. June 

  3/ A. sun B. see C. son D. sure 

  4/ A. see B. free C. meet D. bee

  Đáp án cho bài tập luyện phát âm tiếng Anh lớp 4 unit 8: 

  1/ B- hour

  A. house: /haʊs/

  B. hour: /aʊər/

  C. he: /hiː/

  D. hot: /hɒt/

  2/ D - June

  A. luck: /lʌk/

  B. cut: /kʌt/

  C. such: /sʌtʃ/

  D. June: /dʒuːn/

  3/ D - sure

  A. sun: /sʌn/

  B. see: /siː/

  C. son: /sʌn/

  D. sure: /ʃɔːr/

  4/ D - beer 

  A. see: /siː/

  B. free: /friː/

  C. meet: /miːt/

  D. beer: /bɪər/

  Unit 9: What are they doing? 

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 9: Complete each sentence

  1/ She is WRITI_G a letter.

  1. N
  2. M
  3. L

  2/ I’m TAK_NG a photo.

  1. A
  2. U
  3. I
  4. O

  3/ He is PL_YING the guitar.

  1. O
  2. I
  3. E

  4/ She is STA_DING next to the door.

  1. O
  2. N
  3. M
  4. P

  5. The professor is TEA_HING in the class.

  1. C
  2. D
  3. G
  4. H

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 có đáp án chi tiết:

  1A - 2C - 3D - 4B - 5A 

  Bài tập 2: Choose the word that pronoun different from the others 

  Hãy ôn tập phần phát âm tiếng Anh qua bài tập sau nhé: 

  1/ A. cake B. bat C. black D. rabbit

  2/ A. who  B. why C. when D. what 

  3/ A. piano B. fish C. milk D. spider 

  4/ A. weather B. throw C. thirsty D. thin 

  5/ A. eat B. peach C. bread D. read

  Đáp án: 

  1/ A

  1. cake: /keɪk/
  2. bat: /bæt/
  3. black: /blæk/
  4. rabbit: /ˈræb.ɪt/

  2/ A

  1. who: /huː/
  2. why: /waɪ/
  3. when: /wen/
  4. what: /wɒt/

  3/ D

  1. piano: /pɪˈæn.əʊ/
  2. fish: /fɪʃ/
  3. milk: /mɪlk/
  4. spider: /ˈspaɪ.dər/

  4/ A

  1. weather: /ˈweð.ər/
  2. throw: /θrəʊ/
  3. thirsty: /ˈθɜː.sti/
  4. thin: /θɪn/

  5/ C

  1. eat: /iːt/
  2. peach: /piːtʃ/
  3. bread: /bred/
  4. read: /riːd/

  Unit 10: Where were you yesterday? 

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 10: Odd and out 

  1/ A. morning  B. swimming  C. afternoon  D. evening

  2/ A. watch  B. see  C. again D. look 

  3/ A. goodbye  B. hello C. good morning D. good evening 

  4/ A. read B. on.  C. in  D. at

  5/ A. maths  B. english  C. art  D. paint 

  Đáp án: 

  1/ B - swimming 

  Các đáp án còn lại chỉ khoảng thời gian trong ngày. 

  2/ C - again 

  Again (nữa) là một giới từ, các từ còn lại là động từ.

  3/ A - goodbye

  Các đáp án còn lại biểu thị lời chào, goodbye chỉ lời tạm biệt. 

  4/ A - read

  Read (đọc) là một động từ trong khi on, in, at là giới từ.

  5. D - paint 

  Các từ còn lại là danh từ chỉ môn học, paint (tô màu) là động từ. 

  Bài tập 2: Read and circle the correct sentences.

  1. 

  A. What do she do yesterday?

  B. What did she do yesterday?

  2. 

  A. Where was he yesterday?

  B. Where were he yesterday?

  3. 

  A. I watered the flowers 3 days ago.

  B. I water the flowers 3 days ago.

  4. 

  A. We are in class last Monday.

  B. We were in class last Monday.

  5. 

  A. Hoa was at school last night.

  B. Hoa were at school last night.

  Đáp án bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 10:

  1B - 2A - 3A - 4B - 5A 

  Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 4 Học kỳ II

  Unit 11: What time is it?

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 11: Put the words in order

  1/ is/ it/ time/ What/ 

  2/ sister/ early/ up/ my/ gets/

  3/ I/ lunch/ in/ have/ the/ afternoon

  4/ go/ time/ What/ to/ you/ do/ school

  5/ It/ is/ a.m/ thirty/ six

  Đáp án: 

  1/ What time is it?

  2/ My sister gets up early.

  3/ I have lunch in the afternoon.

  4/ What time do you go to school?  

  5/ It is six thirty a.m 

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 nâng cao: Ask and answer

  Example: She/ get up/ 7.00

  What time does she get up? => She gets up at 7.00 o’clock.

  1/ Hanni/ go to school/ 7.30

  2/ Mark/ have breakfast/ 7.45

  3/ Joy/ go to bed/ 10.30

  4/ Mai/ have lunch/ 12.00

  5/ My mother/ go to the office/ 7.30

  Hướng dẫn giải bài tập tiếng Anh lớp 4: 

  1/ What time does Hanni go to school? - Hanni goes to school at 7.30. 

  2/ What time does Mark have breakfast? - Mark has breakfast at 7.45.

  3/ What time does Joy go to bed? - Joy goes to bed at 10.30.

  4/ What time does Mai have lunch? - Mai has lunch at 12.00.

  5/ What time does your mother go to the office? My mother goes to the office at 7.70. 

  Unit 12: What does your father do?

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 12: Read the following text and choose the best answer

  My (1) ___ is where my family lives. It is (2) ____. There are three bedrooms. We (3) ____ a kitchen and two bathrooms. We like to watch television together in our (4) ____.There is a big sofa and a coffee table in the living room. We play games in the (5) ___  yard. I love my house

  1/ A. house  B. school  C. office  

  2/ A. room B. blue and white C. fridge

  3/ A. cook B. clean C. have

  4/ A. living room B. bathroom C. bed

  5/ A. high B. small C. white

  Đáp án:

  1/ A. house

  2/ B. blue and white

  3/ C. have

  4/ A. living room

  5/ B. small

  Bài tập 2: Look at the picture and complete these words

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 có đáp án Bài tập tiếng Anh lớp 4 có đáp án cho bé Bài tập tiếng Anh lớp 4 có đáp án cho trẻ
  1/ d_cto_2. __ach__3. f_r_e_
  Bài tập tiếng Anh lớp 4 có đáp án cho học sinh Bài tập tiếng Anh lớp 4 cho học sinh có đáp án Bài tập tiếng Anh lớp 4 cho bé có đáp án
  4/ n_r__5. d__ver6. s_n_er 


   

   

  Đáp án:

  1/ doctor

  2/ teacher

  3/ farmer

  4/ nurse

  5/ driver

  6/ singer 

  Unit 13: Would you like some milk? 

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Rewrite the following sentences

  1/ She eats breakfast at seven o'clock. (morning)

  2/ They enjoy eating pizza. (favourite)

  3/ What do you like to drink? (favourite)

  4/ He doesn't like spicy food. (dislike)


   

  Đáp án:

  1/ She has breakfast in the morning.

  2/ Pizza is their favourite food.

  3/ What is your favourite drink?

  4/ He dislikes spicy food.

  Bài tập 2: Reorder the words about food and drinks

  1. B F E E 2. F H S I 
  3. D B E A R 4. N D O E O L S 
  5. I C R E 5. V T E S L E E B G A 


   

  Đáp án cho bài tập tiếng Anh lớp 4:

  1/ BEEF

  2/ FISH

  3/ BREAD

  4/ NOODLES

  5/ RICE

  6/ VEGETABLES 

  Unit 14: What does he look like? 

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 14: Read and match 

  A Column B Column 
  1/ This is my sister.A/ He is a student.
  2/ What does your father look like?B/ She is slim.
  3/ What does your mother look like?C/ Oh, she is very beautiful.
  4/ Who is taller, Mai or Minh?D/ He is tall and strong.
  5/ What does your brother do?E/ Minh is taller than Mai. 

  Đáp án:

  1C - 2D - 3B - 4E - 5A 

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 nâng cao: Read and write.

  Dear Dani,

  My name’s Thao. I’m ten years old and I live in Ho Chi Minh city. There are five people in my family: my father, my mother, my brother, my sister and me. My father is fifty years old. He’s a doctor. He’s tall and strong. My mother is forty-five years old. She’s a teacher. She’s very beautiful. My brother is Thanh and my sister is Thuong. We are students at Le Quy Don Primary School. Thanh is taller than me, and he is older than me too. Thuong is shorter than me and she is younger than me. 

  Best wishes,

  Thao. 

  1. What is her name

  2. What does her father do?

  3. What does her father look like?

  4. What does her mother look like?

  5. Who is younger, Hoa or her brother?

  6. Who is shorter, Hoa or her sister?

  Hướng dẫn giải bài tập tiếng Anh lớp 4: 

  1. Her name is Thao.

  2. Her father is a doctor.

  3. Her father is tall and strong. 

  4. Her mother is beautiful. 

  5. Hoa is younger than her brother.

  6. Her sister is shorter than her. 

  Unit 15: When’s Children’s Day? 

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 15: Complete the dialogue with the following words.

  party - eat - when - do - sing - have - first 

  Nam: (a) ___ is Children’s Day?

  An: It’s on the (b) ___ of June.

  Nam: What do you usually (c) ___ on this day ?

  An: We (d) ___ a party and we (e)___ together.

  Nam: That’s fun.

  Đáp án: 

  a/ when

  b/ first

  c/ do

  d/ have 

  e/ sing 

  Bài tập 2: Choose the best answer

  1/ When ____ your birthday? - It’s on the twenty - fourth of September.

  1. is  B. are C. am 

  2/ What do you do on Tet holiday? - I clean and ________ the house.

  1. decorate B. decorating C. decorated

  3/  My family watch __________ at Times Square on New Year Eve

  1. firework displays  B. fireworks display C. firework display 

  Đáp án bài tập tiếng Anh lớp 4: 

  1A - 2A - 3B 

  Unit 16: Let’s go to the bookshop!

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Put the words in the right order

  1/ Let's/ bakery/ to/ go/ the

  2/ I/ mother/ to/ want/ go/ the/ to/ with/ my/supermarket

  3/ You/ do/ to/ go/ want/ with/ me/ to/ the/ cinema

  4/ Want/ to/ go/ why/ do/ you/ pharmacy/ to/ the

  5/ I/ some/ buy/ medicine/ because/ need/ I/ to

  Đáp án: 

  1/ Let's go to the bakery.

  2/ I want to go to the supermarket with my mother.

  3/ Do you want to go to the cinema with me?

  4/ Why do you want to go to the pharmacy?

  5/ I buy some medicine because I need to.

  Bài tập 2: Put the word under the correct picture

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 cơ bản cho học sinh Bài tập tiếng Anh lớp 4 cơ bản cho trẻ Bài tập tiếng Anh lớp 4 cơ bản cho bé
  1/___2/___3/___
  Bài tập tiếng Anh lớp 4 unit 16 cơ bản Bài tập tiếng Anh lớp 4 cơ bản unit 16Bài tập tiếng Anh lớp 4 cơ bản
  4/___5/___6/___

  Giải bài tập tiếng Anh lớp 4 unit 16:

  1/ cinema

  2/ museum

  3/ building 

  4/ supermarket

  5/ bakery

  6/ swimming pool 

  Unit 17: How much is the T-shirt?

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 17: Pick out one redundant letter to make a meaningful word.

  Example: SUINT -> SUIT 

  1/ SAHIRT

  2/ SKIURT

  3/ HCOAT

  4/ JAACKET

  5/ T-XSHIRT 

  6/ TROUSSERS

  7/ JEMANS

  Đáp án:

  1/ SHIRT

  2/ SKIRT

  3/ COAT

  4/ JACKET

  5/ T-SHIRT

  6/ TROUSERS

  7/ JEANS 

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 nâng cao: Write questions for the answers.

  1/ The black trousers are ninety-five thousand dong.

  2/ These red shoes cost ninety thousand dong.

  3/ That jumper is black and white.

  4/ The hat is twenty-two thousand dong.

  5/ I wear white shirts and blue trousers when I go to school.

  Hướng dẫn giải chi tiết bài tập tiếng Anh lớp 4 unit 17: 

  1/ How much are the black trousers?

  2/ How much are these red shoes?

  3/ What colour is that jumper?

  4/ How much is the hat?

  5/ What do you wear when you go to school?

  Unit 18: What’s your phone number?

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 18: Choose the correct answer A, B, C or D

  1/ What’s your ___? - 0987.654.321 

  1. number B. phone C. phone number

  2/ What is Mai doing? - Mai ___ her summer vacation.

  1. plan B. plant  C. is planning 

  3/ The weather is bad today. It is ___ than yesterday

  1. cool B. cooler C. coolest

  4/ We are on a bus. We ___ home.

  1. go B. going C. are going 

  5/ Sorry, I ___ who he is

  1. don’t know B. not know C. can’t know

  Đáp án dành cho bài tập tiếng Anh lớp 4 unit 18:

  1C - 2C - 3B - 4C - 5A 

  Bài tập 2: Write the phone number based on the given words

  1/ Zero nine four five one three six two seven three 

  2/ Zero four two seven six oh double five double one 

  3/ Zero six four double two five one seven one nine  

  4/ Zero eight seven six double one six eight one nine

  Đáp án: 

  1/ 0945036273 

  2/ 0427605511

  3/ 0642251719 

  4/ 0876116819 

  Unit 19: What animal do you want to see? 

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 19: Choose the odd one out

  1/ A. peacock  B. sandwich C. cookie D. banana

  2/ A. fly B. run  C. bird D. swim

  3/ A. dog B. cat C. fish D. bread

  Giải bài tập tiếng Anh lớp 4 unit 19:

  1/ A - peacock

  Đây là từ vựng tiếng Anh duy nhất chỉ tên một loại động vật. 

  2/ C - bird

  Các từ vựng tiếng Anh khác đều là động từ, bird (chim) là danh từ về động vật.

  3/ D - bread

  Ba đáp án khác đều chỉ về động vật, bread (bánh mì) là danh từ chỉ món ăn.  

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 nâng cao: Read the following text and answer the following questions

  Jimmy goes to the safari with his parents. His mom brings some bread and bananas for lunch. His dad brings a camera. They go to see the elephants first. There are a lot of elephants. Jimmy likes them because they are smart animals. Next, they go to see the monkeys. Jimmy buys food to feed the monkeys. Jimmy has a great day with his parents. His dad takes a lot of photos there.

  1/ Where does Jimmy go with his parents?

  2/ What do his mom and his dad bring?

  3/ Why does Jimmy like elephants?

  4/ What does he do when he goes to see the monkeys?

  Đáp án: 

  1/ He goes to the safari with his parents.

  2/ His mom brings bread and bananas for lunch, and his dad brings a camera. 

  3/ Because they are smart. 

  4/ He buys food to feed the monkeys.

  Unit 20: What are you going to do this summer? 

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 20: Choose the correct sentence.

  1/ 

  A/ What are you going to do this holiday? - I am going to visit my parents in the countryside.

  B/ What 's are you going to do this holiday? - I am going to visit my parents in the countryside.

  C/ What are you going do this holiday? - I’m going to visit my parents in the countryside.

  2/

  A/ My mother is a teacher. She works in an school.

  B/ My mom is a teacher. She work in a school.

  C/ My mom is a teacher. She works in a school.

  3/

  A/What is she going to do tonight? - She is going to watch a reality show.

  B/ What is she going to do tonight? - She is going to watch an reality show.

  C/ What is she going to do tonight? - She's is going to watch a reality show.

  Đáp án bài tập tiếng Anh lớp 4 unit 20:

  1A - 2C - 3A 

  Ngoài các bài tập tiếng Anh về ngữ pháp, từ vựng và phát âm trên đây, bố mẹ, thầy cô còn có thể tham khảo các dạng bài đọc hiểu, luyện viết tiếng Anh dành cho học sinh lớp 4 để giúp bé phát triển toàn diện các kỹ năng ngôn ngữ của mình. 

  Tham khảo: Search Printable 4th Grade Reading & Writing Worksheets

  Ôn tập kiến thức tiếng Anh lớp 4  

  Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 

  Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 bao gồm các cấu trúc câu cơ bản được sử dụng thường xuyên thông giao tiếp hằng ngày như:

  • Hỏi về sở thích của ai đó (món ăn, môn học, màu sắc,...);
  • Mời ai đó làm gì.
  • Rủ ai đó cùng làm gì.
  • Hỏi về số lượng với How much/ How many. 
  Một số cấu trúc câu tiếng Anh lớp 4Nghĩa tiếng Việt 
  What is your hobby?Sở thích của em là gì?
  What do you like doing?Em thích làm gì?
  What subject do you like?Em thích môn học nào?
  What’s your favourite food?Món ăn ưa thích của em là gì?
  Would you like a cup of tea?Em có muốn uống một tách trà không?
  Let's go shopping this afternoon.Hãy đi mua sắm chiều nay.
  How much is this hat?Cái mũ đó bao nhiêu tiền?
  How many people are in your family?Gia đình em có bao nhiêu người?
  What time is it?Mấy giờ rồi?
  What’s your phone number?Số điện thoại của em là bao nhiêu?
  Where are you from?Em đến từ đâu?
  When is her birthday?Khi nào thì đến sinh nhật của cô ấy?

  Từ vựng tiếng Anh lớp 4  

  Ôn tập kiến thức tiếng Anh lớp 4

  Chương trình tiếng Anh lớp 4 còn giới thiệu đến các em học sinh 20 unit bài học xoay quanh rất nhiều chủ đề như động vật, các hoạt động thể thao, thực phẩm, trường lớp, thời gian,…

  Dưới đây là một số chủ đề từ vựng tiếng Anh lớp 4 cơ bản mà các em sẽ bắt gặp khi học: 

  • Tên các quốc gia trên thế giới: Vietnam, Japan, English, Malaysia, Australian,..
  • Tên tiếng Anh của các ngày trong tuần: Monday, Tuesday, Wednesday,...
  • Từ tiếng Anh về tháng trong năm: January, February, Match, April,...
  • Từ vựng tiếng Anh chủ đề môn học: Maths, Science, Music, Art,...

  Học tiếng Anh cho bé lớp 4 

  Các bài tập tiếng Anh lớp 4 trong bài viết này có thể giúp học sinh củng cố kiến thức đã học trên trường. Tuy nhiên, để học tiếng Anh một cách toàn diện, bố mẹ và thầy cô cần áp dụng phương pháp giảng dạy phù hợp với tâm lý của học sinh.

  Apollo English đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc giáo dục trẻ em Việt Nam và Apollo tin rằng việc học tiếng Anh theo phương pháp khoa học sẽ giúp học sinh mở ra những cánh cửa mới, khám phá niềm đam mê của bản thân và phát triển kiến thức, kỹ năng cũng như tư duy cảm xúc xã hội.

  Chúng tôi không ngừng cải tiến phương pháp học tập và mục tiêu cuối cùng là tạo ra một mô hình học tập độc đáo và tiên tiến nơi sở thích và tiềm năng riêng của từng đứa trẻ được sớm nhận biết và đồng hành bởi một đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm đến từ khắp nơi trên thế giới.

  Điều này giúp các em học sinh lớp 4 xây dựng và nuôi dưỡng tình yêu học tập thông qua tiếng Anh, tạo nền tảng quan trọng để các em tự tin và đầy tiềm năng khi khám phá thế giới xung quanh. Chỉ khi có tinh thần học hỏi suốt đời, các em mới có thể trở nên tự tin và sẵn sàng đối mặt với sự biến đổi của thế giới


  Theo dõi tin từ Apollo

  Đăng ký để nhận các thông tin ưu đãi và cập nhật các tin tức mới nhất từ Apollo bạn nhé!

  Tin mới nhất

  Nov 28,2024
  Unlocked - Khơi mở tiềm năng - Chương 12
  Sep 22,2023
  5 lỗi phát âm tiếng Anh của bé thường xuất phát từ sự khác biệt ngữ âm với tiếng mẹ đẻ, 3 giải pháp sửa lỗi phát âm cũng được chia sẻ trong bài viết
  Sep 19,2023
  Unlocked - Khơi mở tiềm năng - Chương 11
  Sep 13,2023
  Unlocked - Khơi Mở Tiềm Năng - Chương 10
  Sep 12,2023
  Bài viết này chia sẻ đến bố mẹ 9 bài hát tiếng Anh cho học sinh lớp 1 có giai điệu vui tươi, lời ca dễ nhớ dễ thuộc để bé học từ vựng và phát âm hiệu quả
  Sep 11,2023
  Học tiếng Anh qua hình ảnh là phương pháp giúp bé làm quen với các khái niệm từ vựng thông qua những hình ảnh minh hoạ trực quan, sinh động và dễ hiểu
  Sep 11,2023
  Khi được học tiếng Anh qua flashcard, bé ghi nhớ từ vựng nhanh hơn và lâu hơn rất nhiều so với cách học thuộc truyền thống
  Aug 30,2023
  Unlocked - Khơi mở tiềm năng - Chương 8
  Aug 30,2023
  Bài viết chia sẻ đến bố mẹ 7 cách dạy tiếng Anh cho bé hiệu quả, bé nhanh chóng tiếp thu Anh ngữ tự nhiên, nhanh chóng theo cách thú vị nhất
  Aug 28,2023
  Độ tuổi vàng để học tiếng Anh cho bé từ 3 - 10 tuổi, bé phát triển khả năng phát âm chuẩn như người bản xứ cũng như phát triển trí não.
  Aug 16,2023
  Bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit được tổng hợp chi tiết với đáp án rõ ràng sẽ giúp các em củng cố kiến thức từ vựng, ngữ pháp, phát âm đã được học
  Aug 15,2023
  Các từ vựng tiếng Anh lớp 6 được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày thuộc chủ đề liên quan đến nhà ở, trường lớp, môi trường, thể thao, giải trí, rô-bốt

  Tin khác

  Unlocked - Khơi mở tiềm năng - Chương 12
  5 lỗi phát âm tiếng Anh của bé thường xuất phát từ sự khác biệt ngữ âm với tiếng mẹ đẻ, 3 giải pháp sửa lỗi phát âm cũng được chia sẻ trong bài viết
  Unlocked - Khơi mở tiềm năng - Chương 11