Từ vựng tiếng Anh lớp 6: Bỏ túi hơn 500 từ mới (Có nâng cao)
Loading...
Close menu
Trang chủ > Góc sẻ chia > Từ vựng tiếng Anh lớp 6: Bỏ túi hơn 500 từ mới (Có nâng cao)

TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 6: BỎ TÚI HƠN 500 TỪ MỚI (CÓ NÂNG CAO)

Tác giả: Apollo English

Apollo English

Tác giả

Apollo English

Apollo English được thành lập năm 1995 bởi hai nhà đồng sáng lập – ông Khalid Muhmood và bà Arabella Peters. Chúng tôi tự hào là Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Anh ngữ 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Tại Apollo, chúng tôi tin rằng giáo dục có sức mạnh thay đổi cuộc sống. Với gần 30 năm nuôi dưỡng niềm đam mê học hỏi trẻ em Việt, chúng tôi tin rằng tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ. Với một phương pháp đúng đắn, tiếng Anh sẽ cùng con mở ra chân trời mới mẻ, giúp con nhận ra đam mê của chính mình, hình thành kỹ năng, kiến thức, tư duy cảm xúc xã hội cần thiết cho tương lai.

Mục Lục

Mục Lục

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 là nền tảng quan trọng để các em học sinh phát triển khả năng ngôn ngữ cũng như hiểu được các văn bản tiếng Anh đơn giản. Từ vựng cơ bản tiếng Anh lớp 6 bao gồm các từ thông thường được sử dụng hàng ngày liên quan đến nhà ở, trường lớp, bạn bè, môi trường, thể thao, giải trí,...

  Trong bài viết này, Apollo English sẽ giúp các em làm quen với bộ từ vựng tiếng Anh lớp 6 theo nhiều chủ đề quen thuộc, giúp các em có một nền tảng từ vựng vững chắc để có thể hoàn thành tốt chương trình tiếng Anh lớp 6 và cả những năm học cấp hai. 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 trải dài qua 9 chủ đề từ quen thuộc như trường học, nhà ở cho đến các chủ đề mới lạ như môi trường sống, rô-bốt với nhiều loại từ danh từ, động từ, tính từ,...

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6: Chủ đề trường học

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6: Chủ đề trường học

  Chủ đề trường học được giới thiệu trong từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 1, các em sẽ được ôn tập lại một số từ đã học ở các lớp dưới và làm quen thêm những từ vựng mới. 

  Các khu vực trong trường học

  Từ vựng tiếng AnhPhiên âm UKLoại từNghĩa tiếng Việt
  laboratory/ləˈbɒr.ə.tər.i/Nounphòng thí nghiệm
  boarding school/ˈbɔː.dɪŋ ˌskuːl/Nountrường nội trú
  playground/ˈpleɪ.ɡraʊnd/Nounsân chơi
  swimming pool/ˈswɪm.ɪŋ ˌpuːl/Nounbể bơi
  canteen/kænˈtiːn/Nouncăn tin
  computer room/kəmˈpjuː.tər ˌruːm/Nounphòng máy tính
  secondary school/ˈsek.ən.dri ˌskuːl/Nountrường trung học
  school garden/skuːl ˈɡɑː.dən/Nounvườn trường
  international school/ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl ˌskuːl/Nountrường quốc tế
  parking lot/ˈpɑː.kɪŋ ˌlɒt /Nounbãi đỗ xe
  greenhouse/ˈɡriːn.haʊs/Nounnhà kính
  library/ˈlaɪ.bɹər.i/Nounthư viện

  Lưu ý:

  • Noun: Danh từ;
  • Adj (Adjective): Tính từ;
  • Verb: Động từ;
  • Phrase: Cụm từ

  Các đồ dùng học tập 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6: Đồ dùng học tập

  Từ vựng tiếng AnhPhiên âm UKLoại từNghĩa tiếng Việt
  textbook/ˈtekst.bʊk/Nounsách giáo trình
  compass/ˈkʌm.pəs/Nouncompa
  lunchbox/ˈlʌntʃ.bɒks/Nounhộp cơm trưa
  notebook/ˈnəʊt.bʊk/Nounsổ ghi chú
  subject/ˈsʌb.dʒekt/Nounmôn học
  pencil sharpener/ˈpen.səl ˌʃɑː.pən.ər/Noungọt bút chì
  pencil case/ˈpen.səl ˌkeɪs/Nounhộp bút chì
  calculator/ˈkæl.kjə.leɪ.tər/Nounmáy tính
  ruler/ˈruː.lər/Nounthước kẻ
  rubber/ˈrʌb.ər/Nouncục tẩy
  school bag/skuːl.bæɡ/Nouncặp sách

  Các hoạt động thường xuyên diễn ra trong trường học 

  Từ vựng tiếng AnhPhiên âm UKLoại từNghĩa tiếng Việt
  have lunch/hæv lʌntʃ/Phrase ăn trưa
  put on/pʊt ɒn/Phrasal Verbmặc (quần áo)
  join (in)/dʒɔɪn/Verbtham gia (vào)
  do exercise/duː ˈek.sə.saɪz/Phrase tập thể dục
  cycle/ˈsaɪ.kəl/Verbđi xe đạp
  wear uniforms/weər ˈjuː.nɪ.fɔːmz/Phrase mặc đồng phục
  do homework/duː ˈhəʊm.wɜːk/Phrase làm bài tập về nhà
  do painting/duː ˈpeɪn.tɪŋ/Phrase vẽ tranh

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6: Chủ đề nhà ở

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6: Chủ đề nhà ở

  Nhà ở cũng là một chủ đề học tiếng Anh quen thuộc trong việc học từ vựng tiếng Anh. Đối với các em học sinh lớp 6, các em sẽ học từ vựng mới về tên gọi các loại nhà (type of house), các căn phòng và đồ nội thất có trong nhà. 

  Chủ đề này sẽ được giới thiệu trong từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 2 và unit 10. 

  Tên gọi tiếng Anh của các loại nhà ở

  Từ vựng tiếng AnhPhiên âm UKLoại từNghĩa tiếng Việt
  country house/ˌkʌn.tri ˈhaʊs/Nounbiệt thự nông thôn
  stilt house/stɪlts haʊs/Nounnhà treo trên chân
  cottage/ˈkɒt.ɪdʒ/Nounnhà tranh, nhà ở nông thôn
  city house/ˈsɪt.i haʊs/Nounnhà ở thành phố
  flat/flæt/Nouncăn hộ
  villa/ˈvɪl.ə/Nounbiệt thự
  apartment/əˈpɑːt.mənt/Nouncăn hộ
  town house/taʊn ˌhaʊs/Nounnhà phố
  motorhome/ˈməʊ.tə.həʊm/Nounxe du lịch tự lái
  skyscraper/ˈskaɪˌskreɪ.pər/Nountòa nhà chọc trời

  Tên bằng tiếng Anh của các loại phòng trong nhà

  Tên bằng tiếng Anh của các loại phòng trong nhà

  Từ vựng tiếng AnhPhiên âm UKLoại từNghĩa tiếng Việt
  hall/hɔ:l/Nounsảnh, hành lang
  kitchen/ˈkɪtʃ.ən/Nounbếp
  bedroom/ˈbed.ruːm/Nounphòng ngủ
  bathroom/ˈbɑːθ.ruːm/Nounphòng tắm
  living room/ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/Nounphòng khách
  department store/dɪˈpɑːt.mənt ˌstɔːr/Nouncửa hàng bách hóa
  garage/ˈɡær.ɑːʒ/Noungara để xe
  dining room/ˈdaɪ.nɪŋ ˌruːm/Nounphòng ăn
  attic/ˈæt.ɪk/Noungác xép
  basement/ˈbeɪs.mənt/Nountầng hầm

  Tên đồ dùng trong nhà

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6: Đồ dùng trong nhà

  Từ vựng tiếng AnhPhiên âm UKLoại từNghĩa tiếng Việt
  appliance/əˈplaɪ.əns/Nounthiết bị gia dụng
  air-conditioner/ˈeə kənˌdɪʃ.ən.ər/Nounmáy điều hòa nhiệt độ
  bowl/bəʊl/Nouncái bát
  chopsticks/ˈtʃɒp.stɪks/Nounđôi đũa
  chest of drawers/ˌtʃest əv ˈdrɔːz/Nountủ có nhiều ngăn kéo
  computer/kəmˈpjuː.tər/Nounmáy tính
  cupboard/ˈkʌb.əd/Nountủ
  dishwasher/ˈdɪʃˌwɒʃ.ər/Nounmáy rửa chén
  electric cooker/iˈlek.trɪk  ˈkʊk.ər/Nounbếp điện
  electric fan/iˈlek.trɪk  fæn/Nounquạt điện
  fridge/frɪdʒ/Nountủ lạnh
  helicopter/ˈhel.ɪˌkɒp.tər/Nountrực thăng
  hi-tech/ˈhaɪˈtek/Adj công nghệ cao
  lamp/læmp/Nounđèn
  microwave/ˈmaɪ.krə.weɪv/Nounlò vi sóng
  robot/ˈrəʊ.bɒt/Nounrobot
  shelf/ʃelf/Nounkệ
  shower/ˈʃaʊər/Nounvòi hoa sen
  sink/sɪŋk/Nounchậu rửa
  smart clock/smɑːt klɒk/Nounđồng hồ thông minh
  smart TVs/smɑːt ˌtiːˈviːz/Nountivi thông minh
  sofa/ˈsəʊ.fə/Nounghế sofa
  solar energy/ˌsəʊ.lər ˈen.ə.dʒi/Nounnăng lượng mặt trời
  stove/stəʊv/Nounbếp
  supercar/ˈsuː.pə.kɑːr/Nounsiêu xe
  television/ˈtel.ɪ.vɪʒ.ən/Nountruyền hình
  toilet/ˈtɔɪ.lət/Nounnhà vệ sinh
  villa/ˈvɪl.ə/Nounbiệt thự
  washing machine/ˈwɒʃ.ɪŋ məˌʃiːn/Nounmáy giặt
  wireless TV/ˈwaɪə.ləs ˈtiːˌviː/Nountivi không dây

  Từ tiếng Anh mô tả ngoại hình

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6: Chủ đề ngoại hình

  Trong chủ đề này, các em sẽ học được một số danh từ chỉ bộ phận trên cơ thể cùng các tính từ miêu tả vẻ bề ngoài lẫn tính cách của ai đó. 

  Các em sẽ bắt gặp chủ đề này khi học đến bài từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 3 nhé. 

  Danh từ về bộ phận cơ thể người 

  Từ vựng tiếng AnhPhiên âm UKLoại từNghĩa tiếng Việt
  cheek/tʃiːk/Noun
  mouth/maʊθ/Nounmiệng
  shoulder/ˈʃəʊl.dər/Nounvai
  eye/aɪ/Nounmắt
  leg/leɡ/Nounchân
  foot/fʊt/Nounbàn chân
  hand/hænd/Nountay
  nose/nəʊz/Nounmũi
  arm/ɑːm/Nouncánh tay
  hair/heər/Nountóc
  beard/bɪəd/Nounrâu
  freckle/ˈfrek.əl/Nountàn nhang
  neck/nek/Nouncổ
  chest/tʃest/Nounngực
  knee/niː/Nounđầu gối
  finger/ˈfɪŋ.ɡər/Nounngón tay
  toe/təʊ/Nounngón chân

  Các từ chỉ đặc điểm vẻ bề ngoài 

  Từ vựng tiếng AnhPhiên âm UKLoại từNghĩa tiếng Việt
  have long black hair/hæv lɒŋ blæk heə(r)/Verbcó mái tóc đen dài
  bald/bɔːld/Adjhói
  have glasses/hæv ˈɡlɑːsɪz/Verbđeo kính
  curly/ˈkɜː.li/Adjxoăn
  wavy/ˈweɪ.vi/Adjgợn sóng
  ponytail/ˈpəʊ.ni.teɪl/Nountóc cột đuôi gà
  straight/streɪt/Adjthẳng
  blonde/blɒnd/Noun, Adjmàu bạch kim
  appearance/əˈpɪə.rəns/Nounngoại hình
  fat/fæt/Adjmập
  thin/θɪn/Adjgầy
  fringe/frɪndʒ/Nountóc mái ngang trán
  slim/slɪm/Adjmảnh khảnh

  Tính từ miêu tả tính cách 

  Từ vựng tiếng AnhPhiên âm UKLoại từNghĩa tiếng Việt
  hard-working/ˌhɑːd ˈwɜː.kɪŋ/Adjchăm chỉ
  confident/ˈkɒn.fɪ.dənt/Adjtự tin
  funny/ˈfʌn.i/Adjvui tính
  caring/ˈkeə.rɪŋ/Adjbiết quan tâm, chu đáo
  active/ˈæk.tɪv/Adjtích cực, chủ động
  careful/ˈkeə.fəl/Adjcẩn thận
  clever/ˈklev.ər/Adjthông minh, lanh lợi
  shy/ʃaɪ/Adjngại ngùng
  kind/kaɪnd/Adjtốt bụng
  creative/kriˈeɪ.tɪv/Adjsáng tạo
  friendly/ˈfrend.li/Adjthân thiện
  learn quickly and easily/lɜːn ˈkwɪk.li ænd ˈiː.zəl.i /Verb học nhanh và dễ dàng
  help/help/Verb giúp đỡ
  have new ideas/hæv njuː aɪˈdɪə /Verb có ý tưởng mới
  sporty/ˈspɔː.ti/Adj có tính thể thao
  share/ʃeər/Verb chia sẻ
  talkative/ˈtɔː.kə.tɪv/Adj nói nhiều
  strict/strɪkt/Adj nghiêm khắc
  lazy/ˈleɪ.zi/Adj lười biếng
  polite/pəˈlaɪt/Adj lịch sự, lễ phép

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 lễ hội 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6: Chủ đề lễ hội

  Lễ hội là dịp để chúng ta được ăn ngon, mặc đẹp và tham gia vào các trò vui chơi thỏa thích. 

  Chủ đề này được giới thiệu trong từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 6, với nhiều từ mới giới thiệu tên gọi các lễ hội lớn của Việt Nam cùng các món ăn, hoạt động vui chơi đặc trưng trong suốt mùa lễ hội. 

  Tên các lễ hội quan trọng tại Việt Nam

  Từ vựng tiếng AnhPhiên âm UKLoại từNghĩa tiếng Việt
  Lunar New Year/ ˌluːnə ˌnjuː ˈjɪər/Phrase Tết Nguyên Đán
  Mid-Autumn Festival/ˌmɪdˈɔː.təm ˈfes.tɪ.vəl/Phrase Tết Trung Thu
  Hung Kings Temple Festival/hʌŋ kɪŋz ˈtem.pəl ˈfes.tɪ.vəl/Phrase Lễ hội đền Hùng
  Lim Festival/lɪm ˈfes.tɪ.vəl/Phrase Lễ hội Lim
  Perfume Pagoda Festival/pəː.fjuːm pəˈɡəʊ.də ˈfes.tɪ.vəl/Phrase Lễ hội Chùa Hương
  Giong Festival/ˈgiong ˈfes.tɪ.vəl/Phrase Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương
  Buffalo Fighting Festival/ˈbʌf.ələʊ ˈfaɪ.tɪŋ ˈfes.tɪ.vəl/Phrase Lễ hội đấu trâu

  Danh từ liên quan đến món ăn, đồ vật trong các ngày lễ 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6: Chủ đề món ăn mùa lễ hội

  Từ vựng tiếng AnhPhiên âm UKLoại từNghĩa tiếng Việt
  Sticky rice cake/ˌstɪk.i ˈraɪs keɪk/NounBánh chưng
  Mooncake/ˈmuːn.keɪk/NounBánh trung thu
  Silk lantern/sɪlk ˈlæn.tən/NounĐèn lồng
  Five-fruit tray/faɪv fruːt treɪ/NounMâm ngũ quả
  Incense/ˈɪn.sens/NounHương
  Chung cake/tʃʌŋk keɪk/NounBánh chưng
  Roasted pig/ˈrəʊ.stɪd pɪɡ/NounLợn quay
  Red envelopes/red ɪnˈvel.əʊps/NounPhong bì đỏ
  Dragon dance/ˈdræɡ.ən dɑːns/NounMúa rồng
  Special food/ˌspeʃ.əl fuːd/NounMón đặc biệt
  Peach flower/piːtʃ ˈflaʊər/NounHoa đào
  Lucky money/ˈlʌk.i ˈmʌn.i/NounTiền lì xì
  Spring roll/sprɪŋ ˈrəʊl/NounNem cuốn
  Sausage/ˈsɒs.ɪdʒ/NounXúc xích
  Kumquat tree/ˈkʌm.kwɒt triː/NounCây quất
  Calendar/ˈkæl.ən.dər/NounLịch
  Present/ˈprez.ənt/NounQuà
  Sticky rice/ˌstɪk.i ˈraɪs/NounXôi 

  Động từ về các hoạt động diễn ra trong ngày lễ 

  Từ vựng tiếng AnhPhiên âm UKLoại từNghĩa tiếng Việt
  celebrate/ˈsel.ə.breɪt/VerbĂn mừng
  clean house/kliːn haʊs/VerbDọn nhà
  decorate/ˈdek.ə.reɪt/VerbTrang trí
  family gathering/ˈfæm.əl.i ˈɡæð.ər.ɪŋ/NounTụ họp gia đình
  get lucky money/ɡet ˈlʌk.i ˈmʌn.i/VerbNhận tiền lì xì
  shopping/ˈʃɒp.ɪŋ/NounMua sắm
  make a wish/meɪk ə wɪʃ/VerbƯớc
  watch firework/wɒtʃ ˈfaɪə.wɜːk/VerbXem pháo hoa
  visit relative/ˈvɪz.ɪt ˈrel.ə.tɪv/VerbThăm họ hàng
  have fun/hæv fʌn/Phrase (Có) niềm vui, thư giãn
  behave well/bɪˈheɪv wel/Phrase Cư xử ngoan ngoãn
  go to the pagoda/ɡoʊ tu ðə pəˈɡəʊdə/Phrase Đi chùa

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 chủ đề “Truyền hình”

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 chủ đề “Truyền hình”

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 unti 7 sẽ giới thiệu tên gọi của các chương trình truyền hình nổi tiếng trên tivi cùng các thành phần liên quan. 

  Tên các chương trình truyền hình phổ biến trên tivi

  Từ vựng tiếng AnhPhiên âm UKLoại từNghĩa tiếng Việt
  The Voice Kids/ðə vɔɪs kɪdz/NounGiọng hát nhí
  English in a Minute/ˈɪŋ.ɡlɪʃ ɪn ə ˈmɪn.ɪt/Phrase Tiếng Anh trong một phút
  American Got Talent/əˈmer.ɪ.kən ɡɒt ˈtæl.ənt/Phrase Tài năng Mỹ
  MasterChef/ˈmɑː.stər ʃef/NounĐầu bếp giỏi nhất

  Thể loại 

  Từ vựng tiếng AnhPhiên âm UKLoại từNghĩa tiếng Việt
  program/ˈprəʊ.ɡræm/Nounchương trình
  talent show/ˈtæl.əntˌʃəʊ/Nounchương trình tìm kiếm tài năng
  animated film/ˈæn.ɪ.meɪ.tɪd fɪlm/Nounphim hành động
  cartoon/kɑ:ˈtu:n/Nounphim hoạt hình
  education program  /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən ˈprəʊ.ɡræm/Nounchương trình giáo dục
  comedy/ˈkɒm.ə.di/Nounphim hài, hài kịch
  game show/ˈɡeɪmˌ ʃəʊ/Nountrò chơi truyền hình
  channel/ˈʧæn.əl/Nounkênh
  clip/klɪp/Nounđoạn phim
  educate (v)/ˈedʒ.u.keɪt/Verbgiáo dục
  (TV) guide/(ˈtiˈvi) /ɡaɪd/Nounhướng dẫn sử dụng tivi
  weather forecast/ˈweð.ə ˌfɔː.kɑːst/Noundự báo thời tiết
  national television/ˈnæʃ.ən.əl tel.ɪ.vɪʒ.ən/Nountruyền hình quốc gia
  news/njuːz/Nountin tức
  remote/rɪˈməʊt/Nounđiều khiển

  Từ vựng liên quan đến các nhân vật 

  Từ vựng tiếng AnhPhiên âm UKLoại từNghĩa tiếng Việt
  character/ˈkær.ək.tər/Nounnhân vật
  mouse/maʊs/Nouncon chuột
  funny/ˈfʌn.i/Adj hài hước
  popular/ˈpɒp.jə.lər/Adj nổi tiếng
  cute/kjuːt/Adj dễ thương
  live/lɪv/Adj trực tiếp
  boring/ˈbɔː.rɪŋ/Adj nhàm chán
  clever/ˈklev.ər/Adj thông minh
  enjoy/ɪnˈʤɔɪ/Verbthích
  colourful/ˈkʌl.ə.fəl/Adj nhiều màu sắc
  compete in/kəmˈpiːt ɪn/Phrasal Verbcạnh tranh trong
  intelligent/ɪnˈtel.ɪ.dʒənt/Adj thông minh, sáng dạ
  dolphin/ˈdɒl.fɪn/Nouncá heo
  natural/ˈnætʃ.ər.əl/Adj tự nhiên
  viewer/ˈvjuː.ər/Nounngười xem
  MC (Master of ceremonies)/ˌemˈsiː/Nounngười dẫn chương trình
  weatherman/ˈweð.ə.mæn/Nounngười dẫn chương trình dự báo thời tiết
  newscasterˈnjuːzˌkɑː.stərNounngười dẫn chương trình tin tức

  Các từ vựng tiếng Anh trung học cơ sở về địa điểm

  Địa điểm là chủ đề chủ đạo trong từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 5 và unit 9. Các em sẽ được làm quen với các từ vựng mới về địa điểm nhân tạo (được con người xây dựng nên) và các địa điểm tự nhiên (hình thành trong tự nhiên mà không có sự tác động từ con người) cũng như các tính từ miêu tả vẻ đẹp của từng nơi. 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 chủ đề các địa điểm nhân tạo

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 chủ đề các địa điểm nhân tạo

  Từ vựng tiếng AnhPhiên âm UKLoại từNghĩa tiếng Việt
  palace/ˈpæl.ɪs/Nouncung điện
  temple/ˈtem.pəl/Nounđền, miếu
  traffic light/ˈtræf.ɪk ˌlaɪt/Nounđèn giao thông
  railway station/ˈreɪl.weɪ ˌsteɪ.ʃən/Nounnhà ga, trạm tàu
  café/ˈkæf.eɪ/Nounquán cà phê
  square/skweər/Nounquảng trường
  art gallery/ˈɑːt ˌɡæl.ər.i/Nounphòng trưng bày nghệ thuật
  cathedral/kəˈθiː.drəl/Nounnhà thờ chính tòa
  museum/mjuːˈziː.əm/Nounbảo tàng
  factory/ˈfæk.tər.i/Nounnhà máy
  theatre/ˈθɪə.tər/Nounnhà hát
  secondary school/ˈsek.ən.dri ˌskuːl/Nountrường trung học
  pharmacy/ˈfɑː.mə.si/Nounhiệu thuốc
  petrol station/ˈpet.rəl ˌsteɪ.ʃən/Nountrạm xăng
  health centre/ˈhelθ ˌsen.tər/Nountrung tâm y tế
  grocery/ˈɡrəʊ.sər.i/Nouncửa hàng tạp hóa
  fire station/ˈfaɪə ˌsteɪ.ʃən/Nountrạm cứu hỏa
  department store/dɪˈpɑːt.mənt ˌstɔːr/Nouncửa hàng bách hóa
  dress shop/dres ʃɒp/Nouncửa hàng bán đồng phục
  bus stop/ˈbʌs ˌstɒp/Nountrạm xe buýt
  barber/ˈbɑː.bər/Nounhiệu hớt tóc
  beauty salon/ˈbjuː.ti ˌsæl.ɒn/Nountiệm làm đẹp

  Từ vựng về các địa điểm tự nhiên 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 chủ đề các địa điểm tự nhiên

  Từ vựng tiếng AnhPhiên âm UKLoại từNghĩa tiếng Việt
  scenery/ˈsiː.nər.i/Nounphong cảnh
  waterfall/ˈwɔː.tə.fɔːl/Nounthác nước
  mount/maʊnt/Nounngọn núi
  island/ˈaɪ.lənd/Nounđảo
  landscape/ˈlænd.skeɪp/Nouncảnh đẹp
  natural wonder/ˈnætʃ.ər.əl ˈwʌn.dər/Nounkỳ quan thiên nhiên
  desert/ˈdez.ət/Nounsa mạc
  cave/keɪv/Nounhang động
  rock/rɒk/Nounđá
  forest/ˈfɒr.ɪst/Nounrừng
  river/ˈrɪv.ər/Nounsông
  bay/beɪ/Nounvịnh
  sand dune/ˈsænd ˌdjuːn/Nouncồn cát
  village/ˈvɪl.ɪdʒ/Nounlàng
  valley/ˈvæl.i/Nounthung lũng

  Tính từ miêu tả  tả địa điểm 

  Từ vựng tiếng AnhPhiên âm UKLoại từNghĩa tiếng Việt
  amazing/əˈmeɪ.zɪŋ/Adj tuyệt vời
  wonderful/ˈwʌn.də.fəl/Adj phi thường
  large/lɑːdʒ/Adj rộng lớn
  man-made/ˌmænˈmeɪd/Adj nhân tạo
  dry/draɪ/Adj khô
  cold and rainy/kəʊld ænd ˈreɪ.ni/Adj lạnh và mưa
  beautiful/ˈbjuː.tɪ.fəl/Adj đẹp
  noisy/ˈnɔɪ.zi/Adj ồn ào
  quiet/ˈkwaɪ.ət/Adj yên tĩnh
  busy/ˈbɪz.i/Adj bận rộn, náo nhiệt
  crowded/ˈkraʊ.dɪd/Adj đông đúc
  modern/ˈmɒd.ən/Adj hiện đại
  peaceful/ˈpiːs.fəl /Adj yên bình
  exciting/ɪkˈsaɪ.tɪŋ/Adj thú vị
  expensive/ɪkˈspen.sɪv/Adj đắt đỏ
  convenient/kənˈviː.ni.ənt/Adj tiện lợi
  fantastic/fænˈtæs.tɪk/Adj tuyệt vời
  delicious/dɪˈlɪʃ.əs/Adj ngon (đồ ăn)
  ancient/ˈeɪn.ʃənt/Adj cổ kính
  unique/juːˈniːk/Adj độc đáo
  polluted/pəˈluː.tɪd/Adj bị ô nhiễm
  historic/hɪˈstɒr.ɪk/Adj đầy tính lịch sử
  spacious/ˈspeɪ.ʃəs/Adj rộng rãi
  interesting/ˈɪn.trəs.tɪŋ/Adj thú vị
  clean/kliːn/Adj sạch sẽ
  rainy/ˈreɪ.ni/Adj mưa nhiều
  sunny/ˈsʌn.i/Adj nắng nhiều
  friendly/ˈfrend.li/Adj thân thiện
  tasty/ˈteɪ.sti/Adj ngon (đồ ăn)
  helpful/ˈhelp.fəl/Adj hữu ích
  famous for/ˈfeɪ.məs fɔːr/Adj nổi tiếng (vì)
  perfect/ˈpɜː.fekt/Adj hoàn hảo
  local/ˈləʊ.kəl/Adj địa phương

  Từ tiếng Anh về thể thao

  Trò chơi thể thao yêu thích của các em là gì? Bóng đá, bóng rổ, cờ vua hay bơi lội? Các em hãy cùng Apollo English tìm hiểu các từ vựng tiếng Anh lớp 6 chủ đề thể thao được giới thiệu ngay sau đây nhé. 

  Tên gọi bằng tiếng Anh các môn thể thao

  Tên gọi bằng tiếng Anh các môn thể thao

  Từ vựng tiếng AnhPhiên âm UKLoại từNghĩa tiếng Việt
  chess/tʃes/Nouncờ vua
  cycling/ˈsaɪ.klɪŋ/Nounđạp xe
  aerobics/eəˈrəʊ.bɪks/Nounthể dục nhịp điệu
  table tennis/ˈteɪ.bəl ˌten.ɪs/Nounbóng bàn
  swimming/ˈswɪm.ɪŋ/Nounbơi lội
  volleyball/ˈvɒl.i.bɔ:l/Nounbóng chuyền
  karate/kəˈrɑː.tiː/Nounvõ karate
  marathon/ˈmær.ə.θən/Nounchạy marathon
  badminton/ˈbæd.mɪn.tən/Nouncầu lông
  ball game/ˈbɔːl ˌɡeɪm/Nountrò chơi với trái bóng
  golf/ɡɒlf/Nounđánh gôn
  baseball/ˈbeɪs.bɔːl/Nounbóng chày
  skiing/ˈskiː.ɪŋ/Nountrượt tuyết

  Danh từ chỉ dụng cụ tập thể thao 

  Danh từ tiếng Anh chỉ dụng cụ tập thể thao

  Từ vựng tiếng AnhPhiên âm UKLoại từNghĩa tiếng Việt
  ball/bɔːl/Nounquả bóng
  boat/bəʊt/Nountàu, thuyền
  racket/ˈræk.ɪt/Nouncái vợt
  goggles/ɡɒɡ.əlz/Nounkính bơi
  athletic shoes /æθˈlet.ɪk ʃuːz/Noungiày thể thao
  equipment/ɪˈkwɪp.mənt/Nounthiết bị
  gym/dʒɪm/Nounphòng tập
  skateboard/ˈskeɪt.bɔːd/Nounván trượt
  skis/skiːz/Nounván trượt tuyết
  shuttlecock/ˈʃʌt.əl.kɒk/Nounquả cầu lông

  Từ mới tiếng Anh cho bé lớp 6 về môi trường xanh 

  Bằng cách cho các em học sinh lớp 6 học từ vựng tiếng Anh về chủ đề môi trường, các em không chỉ biết thêm kiến thức mới, mà còn hình thành hiểu biết và ý thức về việc bảo vệ môi trường.  

  Chủ đề này được giới thiệu trong từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 11. 

  Các từ vựng mang nghĩa giúp môi trường thêm xanh tươi

  Từ mới tiếng Anh cho bé lớp 6 về môi trường xanh

  Từ vựng tiếng AnhPhiên âm UKLoại từNghĩa tiếng Việt
  plant trees and flower/plɑːnt tri:z ænd ˈflaʊərz/Verbtrồng cây và hoa
  pick up rubbish/pɪk ʌp ˈrʌb.ɪʃ/Verbnhặt rác
  cycle/ˈsaɪ/kəl/Verbđạp xe
  walk/wɔːk/Verbđi bộ
  use reusable bags/ju:z ˌriːˈjuː.zə.bəl bæɡz/Verbdùng túi tái chế
  write article/raɪt ˈɑː.tɪ.kəl/Verbviết báo
  give old clothes to those in need/ɡɪv əʊld kləʊðz tuː ðəʊz ɪn ni:d/Verbtặng quần áo cũ cho ai cần
  turn off the fan/tɜːn ɒf ðə fæn/Verbtắt quạt
  exchange/ɪksˈtʃeɪndʒ/Verbtrao đổi
  old items/əʊld ˈaɪ.təmz/Nounđồ cũ
  recycling bins/ˌriːˈsaɪ.klɪŋ bɪns/Nounthùng rác tái chế
  charity/ˈtʃær.ə.ti/Nountổ chức từ thiện
  encourage/ɪnˈkʌr.ɪdʒ/Verbkhuyến khích
  fair/feər/Nounhội chợ
  to be in need/tuː ɪn ni:d/Verbcần (gì đó)
  container/kənˈteɪ.nər/Nounđồ chứa
  go green/ɡəʊ ɡri:n/Verbsống xanh, sống thân thiện với môi trường
  instead of/ɪnˈsted ˌəv/Phrasethay vì
  tip/tɪp/Nounmẹo
  wrap/ræp/Verbgói
  natural material/ˈnætʃ.ər.əl məˈtɪə.ri.əl/Nounchất liệu tự nhiên
  reduce/rɪˈdʒuːs/Verbgiảm
  reuse/ˌriːˈjuːz/Verbsử dụng lại

  Các từ vựng mang nghĩa làm ô nhiễm môi trường

  Các từ vựng mang nghĩa làm ô nhiễm môi trường

  Từ vựng tiếng AnhPhiên âm UKLoại từNghĩa tiếng Việt
  rubbish/ˈrʌb.ɪʃ/Nounrác thải
  noise/nɔɪz/Nountiếng ồn
  plastic bottle/ˈplæs.tɪk ˈbɒt.əl/Nounchai nhựa
  plastic bag/ˈplæs.tɪk bæɡ/Nountúi nhựa
  clothes/kləʊðz/Nounquần áo
  glass/ɡlɑːs/Nounthủy tinh, kính
  paper/ˈpeɪ.pər/Noungiấy
  air conditioner/ˈeə kənˌdɪʃ.ən.ər /Nounđiều hòa
  deforestation/diːˌfɒr.ɪˈsteɪ.ʃən/Nounnạn phá rừng
  chemical/'kem.ɪ.kəl/Nounchất hóa học

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 chủ đề rô-bốt

  Từ vựng tiếng Anh lớp 6 chủ đề rô-bốt

  Kết thúc chương trình học từ vựng tiếng Anh lớp 6, các em sẽ làm quen với một chủ đề hết sức thú vị đó là “Rô-bốt” hay còn gọi là người máy. 

  Chủ đề này được học trong từ vựng tiếng Anh unit 12. 

  Tên các loại rô-bốt bằng tiếng Anh 

  Từ vựng tiếng AnhPhiên âm UKLoại từNghĩa tiếng Việt
  domestic robot/dəˈmes.tɪk ˈrəʊ.bɒt/Nounngười máy giúp việc
  robotic teacher /rəʊˈbɒt.ɪk ˈtiː.tʃər/Nounngười máy dạy học

  Chức năng của rô-bốt 

  Từ vựng tiếng AnhPhiên âm UKLoại từNghĩa tiếng Việt
  do the housework/du ðə ˈhaʊs.wɜːk/Phraselàm việc nhà
  do the dishes/du ðə ˈdɪʃəz/Phraserửa bát
  iron clothes/aɪən kləʊðz/Phraselà quần áo
  put toy away/pʊt tɔɪ əˈweɪ/Phrasecất đồ chơi
  make meal/meɪk mɪəl/Phrasenấu ăn
  move heavy thing/muːv ˈhev.i θɪŋ/Phrasedi chuyển vật nặng
  repair broken machine/rɪˈpeər ˈbrəʊ.kən məˈʃiːn/Phrasesửa máy móc
  help sick peoplehelp sɪk ˈpiː.pəl/Phrasegiúp người bệnh

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 6

  Sau khi đã “bỏ túi” rất nhiều từ vựng bổ ích, các em hãy hoàn thành một số bài tập dưới đây để củng cố lại những gì được học. Và hãy thử xem bản thân đã ghi nhớ được bao nhiêu từ vựng nhé. 

  Bài 1: Nối cột A và cột B

  Các em hãy nối từ vựng ở cột A và nghĩa tiếng Việt ở cột B. 

  Cột ACột B
  1. rubbish A. xinh đẹp
  2. robot B. thể dục nhịp điệu 
  3. reuse C. rác thải
  4. washing machineD. máy giặt
  5. beautifulE. thiết bị
  6. take part in F. người máy
  7. equipmentG. sử dụng lại
  8. aerobicsH. tham gia
  9. talent showI. tiền lì xì
  10. lucky money J. chương trình tìm kiếm tài năng 

  Đáp án: 1C - 2F - 3G - 4D - 5A - 6H - 7E - 8B - 9J - 10I 

  Bài 2: Đâu là từ vựng khác biệt với các từ còn lại?

  Bài tập tự vựng tiếng Anh lớp 6

  1. compass, textbook, rubber, winner.  

  2. kitchen, local, bedroom, garage.

  3. fat, slim, thin, tower. 

  4. amazing, eye, hand, nose.

  5. hard-working, careful, glass, shy.

  6. sea, temple, museum, factory.

  7. forest, river, lake, house. 

  8. chess, marathon, chemical, goft. 

  9. bag, skyscraper, apartment, flat.

  10. paper, building, plastic, rubbish.

  Đáp án:

  1. winner

  Các từ còn lại chỉ dụng cụ học tập, trong khi winner (người chiến thắng) chỉ về một cá nhân nào đó. 

  2. local

  Local (địa phương) là một tính từ, các từ còn lại là danh từ chỉ phòng trong căn nhà. 

  3. tower

  Tower (tháp) là một danh từ, các từ còn lại đều là tính từ.

  4. amazing

  Amazing (tuyệt vời) là tính từ, trong khi các từ còn lại đều là danh từ. 

  5. glass

  Glass (Kính) là danh từ chỉ đồ vật, các từ còn lại đều là tính từ chỉ đặc điểm tính cách của một người. 

  6. sea

  Các từ vựng còn lại đều là danh từ chỉ địa điểm nhân tạo. Riêng sea (biển) là một địa điểm tự nhiên. 

  7. house

  Ngược lại với câu số 6, house (nhà) là địa điểm nhân tạo trong khi các từ khác đều chỉ địa điểm tự nhiên. 

  8. chemical

  Chemical (có tính hóa học) là một tính từ, các từ còn lại đều là danh từ chỉ môn thể thao. 

  9. bag

  Những từ vựng khác đều là danh từ biểu thị một loại nhà nào đó, trong khi bag (cái túi) lại là một vật dụng rất quen thuộc. 

  10. building 

  3 đáp án khác đều là danh từ chỉ đồ vật. 

  Bài 3: Từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại 

  1.  A. computer B. pencil case C. science  D. canteen

  2.  A. teach  B. meat C. bread  D. read

  3. A. parking lot B. garden C. compass D. classroom 

  4. A. language B. geography C. garden D. playground 

  5. A. hard B. map C. math D. badminton 

  Đáp án

  1. C

  1. computer: /kəmˈpjuː.tər/ 
  2. pencil case: /ˈpen.səl ˌkeɪs/
  3. science: /ˈsaɪ.əns/
  4. canteen: /kænˈtiːn/

  2. C

  1. teach: /tiːtʃ/
  2. meat: /miːt/
  3. bread: /bred/
  4. read: /riːd/

  3. C

  1. parking lot: /ˈpɑː.kɪŋ ˌlɒt /
  2. garden: /ˈɡɑː.dən/
  3. compass: /ˈkʌm.pəs/
  4. classroom: /ˈklɑːs.ruːm/

  4. B

  1. language: /ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/
  2. geography: /dʒiˈɒɡ.rə.fi/
  3. garden: /ˈɡɑː.dən/
  4. playground: /ˈpleɪ.ɡraʊnd/

  5. A

  1. hard: /hɑːd/
  2. map: /mæp/
  3. math: /mæθ/
  4. badminton: /ˈbæd.mɪn.tən/

  Bài 4: Nhìn hình và chọn đáp án phù hợp 

  1. Bài tập tiếng Anh lớp 6

  2

  Bài tập ôn tập từ vựng tiếng Anh lớp 6

  A. desert

  B. beach

  C. waterfall

  D. rainforest

  A. island

  B. field

  C. valley

  D. mountain

  3. Bài tập củng cố từ vựng tiếng Anh lớp 6


   

  4. Bài tập củng cố từ vựng tiếng Anh lớp 6

  A. cave

  B. village

  C. city

  D. forest

  A. beach

  B. desert

  C. countryside

  D. waterfall

  Đáp án:  1C - 2B - 3D - 4B 

  Apollo English - Địa chỉ học tiếng Anh uy tín dành cho trẻ em Việt Nam 

  Hy vọng thông qua các chủ đề học từ vựng tiếng Anh lớp 6, các em học sinh sẽ có thêm nguồn tài liệu học tập đầy hữu ích. Tuy nhiên, để kết quả học tập đạt hiệu quả như mong đợi, các em nên áp dụng các phương pháp học tập khoa học, kết hợp thực hành thường xuyên thay vì chỉ tập trung học lý thuyết. 

  Nếu bố mẹ và các em đang muốn tìm kiếm một môi trường học tiếng Anh năng động, tích cực với giáo viên người nước ngoài, Apollo English sẽ là một lựa chọn hoàn hảo. Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy khoa học cùng mô hình học tập tiên tiến, Apollo English sẽ giúp các em nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình một cách toàn diện.


  Theo dõi tin từ Apollo

  Đăng ký để nhận các thông tin ưu đãi và cập nhật các tin tức mới nhất từ Apollo bạn nhé!

  Tin mới nhất

  Nov 28,2024
  Unlocked - Khơi mở tiềm năng - Chương 12
  Sep 22,2023
  5 lỗi phát âm tiếng Anh của bé thường xuất phát từ sự khác biệt ngữ âm với tiếng mẹ đẻ, 3 giải pháp sửa lỗi phát âm cũng được chia sẻ trong bài viết
  Sep 19,2023
  Unlocked - Khơi mở tiềm năng - Chương 11
  Sep 13,2023
  Unlocked - Khơi Mở Tiềm Năng - Chương 10
  Sep 12,2023
  Bài viết này chia sẻ đến bố mẹ 9 bài hát tiếng Anh cho học sinh lớp 1 có giai điệu vui tươi, lời ca dễ nhớ dễ thuộc để bé học từ vựng và phát âm hiệu quả
  Sep 11,2023
  Học tiếng Anh qua hình ảnh là phương pháp giúp bé làm quen với các khái niệm từ vựng thông qua những hình ảnh minh hoạ trực quan, sinh động và dễ hiểu
  Sep 11,2023
  Khi được học tiếng Anh qua flashcard, bé ghi nhớ từ vựng nhanh hơn và lâu hơn rất nhiều so với cách học thuộc truyền thống
  Aug 30,2023
  Unlocked - Khơi mở tiềm năng - Chương 8
  Aug 30,2023
  Bài viết chia sẻ đến bố mẹ 7 cách dạy tiếng Anh cho bé hiệu quả, bé nhanh chóng tiếp thu Anh ngữ tự nhiên, nhanh chóng theo cách thú vị nhất
  Aug 28,2023
  Độ tuổi vàng để học tiếng Anh cho bé từ 3 - 10 tuổi, bé phát triển khả năng phát âm chuẩn như người bản xứ cũng như phát triển trí não.
  Aug 16,2023
  Bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit được tổng hợp chi tiết với đáp án rõ ràng sẽ giúp các em củng cố kiến thức từ vựng, ngữ pháp, phát âm đã được học
  Aug 15,2023
  Các từ vựng tiếng Anh lớp 6 được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày thuộc chủ đề liên quan đến nhà ở, trường lớp, môi trường, thể thao, giải trí, rô-bốt

  Tin khác

  Unlocked - Khơi mở tiềm năng - Chương 12
  5 lỗi phát âm tiếng Anh của bé thường xuất phát từ sự khác biệt ngữ âm với tiếng mẹ đẻ, 3 giải pháp sửa lỗi phát âm cũng được chia sẻ trong bài viết
  Unlocked - Khơi mở tiềm năng - Chương 11