Trang chủ > Góc sẻ chia > Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 3 có đáp án cho bé

TỔNG HỢP BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 CÓ ĐÁP ÁN CHO BÉ

Mục Lục

Mục Lục

  Trong bài viết trước, Apollo English đã giới thiệu đến bố mẹ và các em tổng quan chương trình bao gồm từ vựng, ngữ pháp và bài tập tiếng Anh cơ bản. Hôm nay, Apollo English tiếp tục tổng hợp một số dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 để các bạn học sinh có thể ôn tập ngay tại nhà nhé.

  Bài tập tiếng Anh lớp 3 về đại từ nhân xưng

  Ôn tập lại kiến thức Đại từ nhân xưng

  Đại từ nhân xưng là từ dùng để thay thế cho danh từ chỉ người, vật khi chúng ta không muốn đề cập trực tiếp hoặc lặp từ trong văn nói hoặc văn viết.

  Các đại từ xưng hô trong tiếng Anh mà học sinh lớp 3 đã được học như:

  Các dạng bài tập về Đại từ nhân xưng

  Dạng 1: Viết lại câu sau với đại từ nhân xưng tương ứng

  Mẫu: Nam is my friend. Nam has a lovely cat. => Nam is my friend. He has a lovely cat.

  Bài tập tiếng Anh lớp 3 có đáp án:

  1. Tom and I are going to the park. -> We are going to the park.
  2. Mary is a teacher. Mary loves her job. -> Mary is a teacher. She loves her job.
  3. My dad is 40 years old. My dad always goes fishing on the weekend. -> My dad is 40 years old. He always goes fishing on the weekend.

  Dạng 2: Điền Đại từ nhân xưng thích hợp vào ô trống

  1. Mai is my best girlfriend. ___ reads books in the library every day. -> She
  2. ___am a student. -> I
  3. My family has a parrot. ___call it “Lucas”. -> We
  4. My sister is a nurse. ___ works in the hospital. -> She
  5. My friends love sports. ___ always play football every afternoon. -> They

   Viết lại câu sau với đại từ nhân xưng tương ứng

  Động từ To be

  Một số kiến thức cơ bản

  Động từ Tobe gồm có am, is, are và thường đi với các đại từ nhân xưng tương ứng như:

  1. am -> I;
  2. is -> She, He, It;
  3. are -> They, We, You;

  Bài tập tiếng Anh lớp 3 về động từ To be

  Mẫu câu tiếng Anh lớp 3Đáp án
  1. Nice to meet you. I ___ Mai.A. is
  2. The flowers ___ beautiful.B. am
  3. My dad ___ my hero.C. are
  4. His name is Peter. ___ my best friend.D. He is

  Đáp án: 1B - 2C - 3A - 4D 

  Ôn tập Thì hiện tại đơn

  Kiến thức cần nhớ

  1. Dạng khẳng định: 

  • S + is/am/are + O; 
  • S + V (s/es) + O;

  2. Dạng phủ định: 

  • S + is/am/are + not + O; 
  • S + do/ does + not + V + O; 

  3. Dạng nghi vấn

  • Is/am/are + S + V + O? - Yes, S + am/is/are hoặc  No, S + am/is/are + not;
  • Do/ Does + S + V + O? - Yes, S + do/does hoặc No, S + do/does + not

  Bài tập ôn tập Thì hiện tại đơn

  Học cách sử dụng thì hiện tại đơn trong tiếng Anh lớp 3 với bài tập sau:

  1. She _____ (play/plays/played) tennis every Sunday.
  2. He _____ (like/likes/liked) ice cream very much.
  3. I _____ (play/plays/played) soccer with my friends after school.
  4. We _____ (go/goes/went) to school every day.
  5. They _____ (watch/watches/watched) TV in the evening.

  Ôn tập Thì hiện tại đơn

  Bài tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit

  Giải bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello

  Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 1 dành cho bé liên quan đến chủ đề "Chào hỏi" đơn giản. Bài tập sau đây sẽ giúp con ôn lại các cấu trúc câu cơ bản khi muốn chào hỏi ai đó.

  Nối đáp án thành câu hoàn chỉnh:

  Mẫu câuĐáp án 
  1. Hello, A. I’m fine. Thank you.
  2. Hi, B. to meet you
  3. How are you?C. I’m Phong
  4. NiceD. Lan. I’m Nam
  5. Thank you E. You’re welcome. 

  Đáp án: 1D - 2C - 3A - 4B - 5E 

  Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 2: What’s your name?

  Dưới đây là một dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 liên quan chủ đề "What's your name". Các em sẽ phải chọn đáp án đúng nhất:

  1. ________ is your name?

  A. What 

  B. Where 

  C. Who

  2.________ name is John. 

  A. I 

  B. You 

  C. His

  3. ________ your name? 

  A. What 

  B. Where 

  C. Who

  4.________ name is Mary. 

  A. Our 

  B. Your 

  C. Her

  5.________ is my friend. 

  A. She 

  B. We

  C. They

  Đáp án:

  1. A. What
  2. C. His
  3. A. What
  4. C. Her
  5. A. She

  Bài tập Unit 3: This is Tony

  Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 3 được giới thiệu sau đây thuộc dạng bài tập sắp xếp các từ thành câu giao tiếp hoàn chỉnh.

  1. sister/my/is/this. _______________________________
  2. flag/is/red/this/a._________________________________
  3. this/Huong/is/my/is/friend/she._______________
  4. father/doctor/he/is/is/this/my.________________
  5. James/this/is.____________________________________

  Đáp án:

  1. This is my sister;
  2. This is a red flag;
  3. This is my friend she is Huong;
  4. This is my father he is doctor;
  5. This is James;

  Các bài tập Unit 4: How old are you?

  Các bài tập lớp 3 Unit 4: How old are you?

  Unit 4 liên quan đến chủ đề "Tuổi tác", do đó, các bài tập tiếng Anh lớp 3 trong chương này sẽ tập trung vào việc giúp các em ôn cách hỏi giới thiệu này.

  Dạng 1: Đọc và nối câu thích hợp:

  Mẫu câuĐáp án 
  1. What's your name?A. No, she isn't. She is 9.
  2. How old are you?B. My name is Peter.
  3. Oh, who’s that?C. He is 9.
  4. Is Linda 8 years old?D. I'm 10.
  5. How old is he? E. That's Lan.

  Đáp án: 1B - 2D - 3E - 4A - 5C 

  Dạng 2: Dịch sang tiếng Việt

  1. I'm 9 years old. I'm a 3rd-grade student.
  2. How old are your parents?
  3. My sister is Linda. She is 11 years old.
  4. They are my friends and they are 9 year-old.
  5. This is a cute cat. It is 1 year old.

  Đáp án:

  1. Tôi 9 tuổi. Tôi học lớp 3
  2. Bố mẹ của bạn bao nhiêu tuổi?
  3. Chị của tôi là Linda. Chị ấy 11 tuổi
  4. Họ là bạn của tôi và họ 9 tuổi
  5. Đây là con mèo dễ thương. Nó 1 tuổi

  Bài tập Unit 5: Are they your friends?

  Hoàn thành đoạn hội thoại sau:

  nine - friends - name - years - friend

  A. Hello. My (a)__________ is An. I'm nine (b)____________ old. I'm in class 3A.

  B. Hello An, I am Ben. I'm (c)__________years old too. Nice to meet you.

  A. This is my best (d) __________ Hoa. And there are Linda and Peter. They're my (e)_______ too.

  Đáp án:

  a. name

  b. years

  c. nine

  d. friend

  e. friends

  Các bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 6: Stand up!

  Các bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 6: Stand up!

  Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh

  1. May/Loan,/I/ask/Miss/a/question/ you/?.
  2. your/Close/book,/please.
  3. Miss/I/in?/come/may/Hoa,

  Đáp án:

  1. Miss Loan, May I ask you a question?
  2. Close your book, please.
  3. Miss Hoa, may I come in? 

  Bài tập Anh ngữ lớp 3 Unit 7: That’s my school

  Sắp xếp thành 1 bài hội thoại hợp lý.

  1. It’s Le Hong Phong Primary School.

  2. Sunny, this is my school.

  3. Oh, it’s really big.

  4. What’s its name?

  5. Nice to meet you too.

  6. Miss Lien, this is my friend. Her name is Sunny.

  7. Good morning, Miss Lien.

  8. Nice to meet you. Sunny.

  9. Good morning, Quan.

  Đáp án: 2 - 3 - 4 - 1 - 7 - 9 - 6 - 8 - 5 

  Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 8: This is my pen

  Khoanh vào từ khác loại

  1. A. Globe B. Chair          C. Desk D. These
  2. A. Ball B. Kite            C. Puzzle D. Birthday Cake
  3. A. Pen B. Pencils C. Book D. Phone
  4. A. Student  B. Canteen C. Library D. School
  5. A. Park       B. Scissors C. Book D. Eraser

  Đáp án: 1D - 2D - 3D - 4A - 5A 

  Bài tập tiếng Anh Unit 9: What colour is it?

  Sắp xếp các chữ cái để tạo thành một từ có nghĩa:

  1. yolewl -> yellow
  2. der -> red
  3. eergn -> green
  4. uelb -> blue
  5. wobrn -> brown
  6. colro -> color
  7. kinp -> pink
  8. ppurle -> purple
  9. tewhi-> white
  10. akcbl -> black

  Bài tập Unit 10: What do you do at the break time?

  Nhìn vào hình vào chọn câu trả lời đúng nhất.

  Hình 1

  a. Tennis

  b. Badminton

  c. Football

  Bài tập đọc hiểu tiếng Anh lớp 3 về chủ đề thể thao

  Hình 2

  a. Chess

  b. Skating

  c. Baseball

  Bài tập đọc hiểu tiếng Anh lớp 3 về chủ đề thể thao

  Hình 3

  a. Table tennis

  b. Hide and seek

  c. Basketball

  Bài tập đọc hiểu tiếng Anh lớp 3 về chủ đề thể thao

  Hình 4

  a. Football

  b. Badminton 

  c. Tennis

  Bài tập đọc hiểu tiếng Anh lớp 3 về chủ đề thể thao

  Hình 5

  a. Basketball

  b. Playing tug

  c. Baseball

  Bài tập đọc hiểu tiếng Anh lớp 3 về chủ đề thể thao


   

  Đáp án: 1C - 2A - 3C - 4B - 5B 

  Các dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 khác

  Bài tập đọc hiểu tiếng Anh lớp 3

  My name is Alice. I live in New York City with my parents and my little brother. My dad works in a big office building, and my mom is a teacher at a school. I go to a school near my house. I like to play basketball and draw pictures.

  1. Who does Alice live with? -> Alice lives with her parents and her little brother.
  2. What does her dad do for a living? -> Her dad works in a big office building.
  3. What does Alice like to do? -> Alice likes to play basketball and draw pictures.

  Bài tập tiếng Anh về cấu trúc ngữ pháp

  Ôn tập cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 qua bài tập tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng:

  1. I go to school in Monday, Wednesday and Friday. (in -> on)
  2. My mother cook dinner for us every night. (cook -> cooks)
  3. He go to the store to buy some milk. (go -> goes)
  4. She are playing tennis. (are -> is)
  5. Do you have a bicycle? No, I do. (Yes, I do/ No, I don't)

  Bài tập tiếng Anh lớp 3 về phát âm các âm tiết

  Chọn từ có phát âm khác với những từ còn lại

  1. A. me   B. pen  C. met D. set
  2. A. they           B. today         C. date           D. bag
  3. A. dance  B. face  C. place  D. race
  4. A. book  B. cook  C. food  D. took
  5. A. so  B. go  C. hello  D. brother 

  Đáp án. 1A - 2D - 3A - 4C - 5D

  Lựa chọn cách học tiếng Anh cho bé lớp 3 hiệu quả

  Học tiếng Anh lớp 3 cho bé được thiết kế phù hợp với trình độ của các em. Tuy nhiên, các bài tập được giới thiệu trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Việc áp dụng các phương pháp truyền thống như học thuộc lòng hay dịch word by word đã không còn đem lại hiệu quả như mong đợi nữa.

  Do đó, để bé không chỉ nắm vững từ vựng, cấu trúc ngữ pháp mà còn phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Anh như Nghe - Nói - Đọc - Viết, bố mẹ có thể áp dụng một số phương pháp học hiện đại, phù hợp tâm lý  lứa tuổi của con. 

  Mong muốn trao cho con những hành trang tốt nhất để bước tới tương lai, các phụ huynh hiện nay thường lựa chọn cho con đi học thêm tiếng Anh từ rất sớm. Tuy nhiên, kỳ vọng lớn của bố mẹ vào việc con giỏi ngoại ngữ lại vô tình khiến các bé yêu cảm thấy áp lực với môn học này. 

  Với gần 30 năm nuôi dưỡng niềm đam mê học hỏi trẻ em Việt, Apollo English tin rằng với một phương pháp đúng đắn, tiếng Anh sẽ cùng con mở ra chân trời mới mẻ, giúp con nhận ra đam mê của chính mình, hình thành kỹ năng, kiến thức, tư duy cảm xúc xã hội cần thiết cho tương lai. 

  Vì vậy, chúng tôi đã không ngừng cải tiến phương pháp học tập tại Apollo English. Mục tiêu sau cùng là tạo ra một mô hình học tập tiên tiến, mà ở đó những sở thích và tiềm năng của từng đứa trẻ sớm được nhận biết, được cổ vũ và đồng hành bởi những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm đến từ khắp nơi trên trên thế giới. 

  Điều này giúp con hình thành và nuôi dưỡng tình yêu học tập, tình yêu học tập được vun đắp thông qua tiếng Anh chính là nền tảng quan trọng để thế hệ trẻ chủ động và yêu thích khám phá thế giới đầy màu sắc quanh mình. Chỉ khi có được tinh thần học hỏi trọn đời, các con mới có thể trở nên tự tin, đầy tiềm năng trước thế giới biến đổi.

  Xem thêm:


  Theo dõi tin từ Apollo

  Đăng ký để nhận các thông tin ưu đãi và cập nhật các tin tức mới nhất từ Apollo bạn nhé!

  Tin mới nhất

  May 29,2023
  Quân chia sẻ: “2 năm nay con đều tham gia khóa hè của Apollo, con được đi dã ngoại, có thêm bạn mới và tự tin hơn với khả năng nói tiếng Anh sau mỗi mùa hè.”
  May 25,2023
  Các chủ đề từ vựng tiếng Anh cơ bản giúp bé học tiếng Anh hiệu quả và ghi nhớ từ vựng lâu hơn. Tham khảo các chủ đề từ vựng tiếng Anh cơ bản cho bé trong bài viết.
  May 25,2023
  Giáo trình tiếng Anh cơ bản Apollo World Unit 5 chủ đề Cool Clothes gồm từ vựng về quần áo, cấu trúc ngữ pháp “that” và “those”, bài tập với audio, phát âm u, y
  May 24,2023
  Ngày 13/5 vừa qua, một buổi đàm thoại chia sẻ về tư duy cảm xúc xã hội đã được tổ chức với sự tham gia của những chuyên gia hàng đầu.
  May 24,2023
  Học tiếng Anh qua trò chơi giúp bé hào hứng và yêu thích việc học, nhờ đó hình thành thói quen học chủ động nghiên cứu, tìm tòi để học hiệu quả hơn
  May 16,2023
  Giáo trình tiếng Anh cơ bản Apollo English Unit 4 chủ đề Nhà của em gồm từ vựng về các hoạt động thường nhật, ngữ pháp tiếp diễn, các bài tập, phát âm a,e,i,o
  May 12,2023
  Cách luyện phát âm tiếng Anh cho bé thông qua phương pháp hiện đại và phù hợp sẽ giúp con nói chuyện tự tin và chuẩn như người bản xứ
  May 10,2023
  Phát triển tư duy cảm xúc xã hội cho bé là điều cần thiết để con phát triển ổn định về tâm lý, con đạt kết quả học tập tốt và phát huy tiềm năng bản thân
  May 08,2023
  Giáo trình tiếng Anh cơ bản Apollo English Unit 3 chủ đề “Gia đình của em” gồm từ vựng về tên gọi các thành viên trong gia đình, số đếm, audio luyện nghe, ngữ pháp cơ bản, phát âm f,v,g,l
  May 04,2023
  Giáo trình tiếng Anh cơ bản Apollo English Unit 2 chủ đề “Thế giới của em” gồm từ vựng về vạn vật trong tự nhiên, audio luyện nghe, ngữ pháp cơ bản, phát âm s,z,m,n
  May 01,2023
  Giáo trình Apollo World Primary 1 Unit 1 giúp bé học từ vựng về trường lớp, phát âm chuẩn P/B và T/D, luyện nghe với bài tập có audio, nắm vững ngữ pháp cơ bản
  Apr 28,2023
  Tài liệu tiếng Anh cho trẻ em tại Apollo English được thiết kế để đáp ứng nhu cầu học tập cho các bé ở từng độ tuổi nhất định.

  Tin khác

  Quân chia sẻ: “2 năm nay con đều tham gia khóa hè của Apollo, con được đi dã ngoại, có thêm bạn mới và tự tin hơn với khả năng nói tiếng Anh sau mỗi mùa hè.”
  Các chủ đề từ vựng tiếng Anh cơ bản giúp bé học tiếng Anh hiệu quả và ghi nhớ từ vựng lâu hơn. Tham khảo các chủ đề từ vựng tiếng Anh cơ bản cho bé trong bài viết.
  Giáo trình tiếng Anh cơ bản Apollo World Unit 5 chủ đề Cool Clothes gồm từ vựng về quần áo, cấu trúc ngữ pháp “that” và “those”, bài tập với audio, phát âm u, y