Tiếng Anh Lớp 3 - Tổng Hợp Bài Tập Cho Bé Lớp 3 Kèm Giải Thích Đáp Án Chi Tiết
Loading...
Close menu
Trang chủ > Góc sẻ chia > Tiếng Anh Lớp 3 - Tổng Hợp Bài Tập Cho Bé Lớp 3 Kèm Giải Thích Đáp Án Chi Tiết

TIẾNG ANH LỚP 3 - TỔNG HỢP BÀI TẬP CHO BÉ LỚP 3 KÈM GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Tác giả: Apollo English

Trung tâm Anh ngữ Apollo Việt Nam

Tác giả

Apollo English

Apollo English được thành lập năm 1995 bởi hai nhà đồng sáng lập – ông Khalid Muhmood và bà Arabella Peters. Chúng tôi tự hào là Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Anh ngữ 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Tại Apollo, chúng tôi tin rằng giáo dục có sức mạnh thay đổi cuộc sống. Với gần 30 năm nuôi dưỡng niềm đam mê học hỏi trẻ em Việt, chúng tôi tin rằng tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ. Với một phương pháp đúng đắn, tiếng Anh sẽ cùng con mở ra chân trời mới mẻ, giúp con nhận ra đam mê của chính mình, hình thành kỹ năng, kiến thức, tư duy cảm xúc xã hội cần thiết cho tương lai.

Mục Lục

Mục Lục

  Trong bài viết trước, Apollo English đã giới thiệu đến bố mẹ và các em tổng quan chương trình bao gồm từ vựng, ngữ pháp và bài tập tiếng Anh cơ bản. Hôm nay, Apollo English tiếp tục tổng hợp một số dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 để các bạn học sinh có thể ôn tập ngay tại nhà nhé.

  Tiếng Anh lớp 3 - Bài tập theo từng bài học Unit

  Unit 1: Hello

  Bài tập tiếng Anh lớp 3 unit 1

  Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello

  Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 1 dành cho bé liên quan đến chủ đề "Chào hỏi" đơn giản. Bài tập sau đây sẽ giúp con ôn lại các cấu trúc câu cơ bản khi muốn chào hỏi ai đó.

  Nối đáp án thành câu hoàn chỉnh:

  Mẫu câu

  Đáp án 

  1. Hello, A. I’m fine. Thank you.
  2. Hi, B. To meet you
  3. How are you?C. I’m Phong
  4. NiceD. Lan. I’m Nam
  5. Thank you E. You’re welcome. 

  Unit 2: What’s your name?

  Dưới đây là một dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 liên quan chủ đề "What's your name". Các em sẽ phải chọn đáp án đúng nhất:

  1. ________ is your name?

  A. What 

  B. Where 

  C. Who

  2.________ name is John. 

  A. I 

  B. You 

  C. His

  3. ________ your name? 

  A. What 

  B. Where 

  C. Who

  4.________ name is Mary. 

  A. Our 

  B. Your 

  C. Her

  5.________ is my friend. 

  A. She 

  B. We

  C. They

  Unit 3: This is Tony

  Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 3 được giới thiệu sau đây thuộc dạng bài tập sắp xếp các từ thành câu giao tiếp hoàn chỉnh.

  1. sister/my/is/this. _______________________________
  2. flag/is/red/this/a._________________________________
  3. this/Huong/is/my/is/friend/she._______________
  4. father/doctor/he/is/is/this/my.________________
  5. James/this/is.____________________________________

  Unit 4: How old are you?

  Bài tập tiếng Anh lớp 3 unit 4

  Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 4: How old are you?

  Unit 4 liên quan đến chủ đề "Tuổi tác", do đó, các bài tập tiếng Anh lớp 3 trong chương này sẽ tập trung vào việc giúp các em ôn cách hỏi giới thiệu này.

  Bài 1: Đọc và nối câu thích hợp:

  Câu hỏi

  Trả lời

  1. What's your name?A. No, she isn't. She is 9.
  2. How old are you?B. My name is Peter.
  3. Oh, who’s that?C. He is 9.
  4. Is Linda 8 years old?D. I'm 10.
  5. How old is he? E. That's Lan.

  Bài 2: Dịch sang tiếng Việt

  1. I'm 9 years old. I'm a 3rd-grade student.
  2. How old are your parents?
  3. My sister is Linda. She is 11 years old.
  4. They are my friends and they are 9 year-old.
  5. This is a cute cat. It is 1 year old.

  Unit 5: Are they your friends?

  Hoàn thành đoạn hội thoại sau:

  ninefriendsnameyearsfriend

  A. Hello. My (a)__________ is An. I'm nine (b)____________ old. I'm in class 3A.

  B. Hello An, I am Ben. I'm (c)__________years old too. Nice to meet you.

  A. This is my best (d) __________ Hoa. And there are Linda and Peter. They're my (e)_______ too.

  Unit 6: Stand up!

  Bài tập tiếng Anh lớp 3 unit 6

  Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 6: Stand up!

  Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh

  1. May/Loan,/I/ask/Miss/a/question/ you/?.
  2. your/Close/book,/please.
  3. Miss/I/in?/come/may/Hoa,

  Unit 7: That’s my school

  Sắp xếp thành 1 bài hội thoại hợp lý.

  1. It’s Le Hong Phong Primary School.

  2. Sunny, this is my school.

  3. Oh, it’s really big.

  4. What’s its name?

  5. Nice to meet you too.

  6. Miss Lien, this is my friend. Her name is Sunny.

  7. Good morning, Miss Lien.

  8. Nice to meet you. Sunny.

  9. Good morning, Quan.

  Unit 8: This is my pen

  Khoanh vào từ khác loại

  1

  A. GlobeB. ChairC. DeskD. These

  2

  A. BallB. KiteC. PuzzleD. Birthday Cake

  3

  A. PenB. PencilsC. BookD. Phone

  4

  A. StudentB. CanteenC. LibraryD. School

  5

  A. ParkB. ScissorsC. BookD. Eraser

  Unit 9: What colour is it?

  Sắp xếp các chữ cái để tạo thành một từ có nghĩa:

  1. yolewl 
  2. der 
  3. eergn 
  4. uelb 
  5. wobrn 
  6. colro
  7. kinp 
  8. ppurle 
  9. tewhi
  10. akcbl 

  Unit 10: What do you do at the break time?

  Nhìn vào hình vào chọn câu trả lời đúng nhất.

  Câu 1

  Bài tập tiếng Anh lớp 3 unit 10

  Hình 1

   

  a. Tennis

  b. Badminton

  c. Football

  Câu 2

  Bài tập tiếng Anh lớp 3 unit 10 ảnh 2

  Hình 2

  a. Chess

  b. Skating

  c. Baseball

  Câu 3

  Bài tập tiếng Anh lớp 3 unit 10 ảnh 3

  Hình 3

  a. Table tennis

  b. Hide and seek

  c. Basketball

  Câu 4

  Bài tập tiếng Anh lớp 3 unit 10 ảnh 4

  Hình 4

  a. Football

  b. Badminton 

  c. Tennis

  Câu 5

  Bài tập tiếng Anh lớp 3 unit 10 ảnh 5

  Hình 5

  a. Basketball

  b. Playing tug

  c. Baseball

  Các dạng bài tập tiếng Anh lớp 3

  Bài tập tiếng Anh lớp 3 về từ vựng

  Bài 1: Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi

  Các bé chắc hẳn đã quen thuộc với dạng bài tập này qua “Bài tập tiếng Anh cho bé lớp 2”. Dưới đây là một bài tập nhỏ, giúp các em có thể luyện tập thêm.

  My name is Alice. I live in New York City with my parents and my little brother. My dad works in a big office building, and my mom is a teacher at a school. I go to a school near my house. I like to play basketball and draw pictures.

  1. Who does Alice live with? 
  2. What does her dad do for a living? 
  3. What does Alice like to do? 

  Bài 2: Khoanh vào đáp án có nghĩa khác với các từ còn lại

  Câu 1:

  A. Apple     B. Orange     C. Tomato     D. Blue             

  Câu 2:

  A. Father     B.  Bag     C. Sister     D.  Brother

  Câu 3:

  A. One    B.  Nine     C. Desk     D. Ten

  Câu 4: 

  A. Elephant     B. Teacher     C. Police     D. Farmer

  Câu 5: 

  A. Fish     B. Cat    C. Dog     D. Five

  Bài tập 3: Dịch các câu sau sang tiếng Anh

  1. Bạn bao nhiêu tuổi?

  2. Màu yêu thích của bạn là gì?

  3. Tên của bạn là gì?

  4. Tôi 8 tuổi

  5. Tên của tôi là Anna

  Bài tập tiếng Anh lớp 3 về ngữ pháp.

  Bài 1: Viết lại câu sau với đại từ nhân xưng tương ứng

  Example: Nam is my friend. Nam has a lovely cat. 

  => Nam is my friend. He has a lovely cat.

  1. Tom and I are going to the park.
  2. Mary is a teacher. Mary loves her job.
  3. My dad is 40 years old. My dad always goes fishing on the weekend. 

  Bài 2: Điền Đại từ nhân xưng thích hợp vào ô trống

  1. Mai is my best girlfriend. ___ reads books in the library every day. 
  2. ___am a student. 
  3. My family has a parrot. ___call it “Lucas”. 
  4. My sister is a nurse. ___ works in the hospital. 
  5. My friends love sports. ___ always play football every afternoon. 
  Bài tập về ngữ pháp tiếng Anh lớp 3

  Bài tập 2 về ngữ pháp tiếng Anh lớp 3

  Bài tập 3: Chia động từ tobe

  Mẫu câu tiếng Anh lớp 3

  Đáp án

  1. Nice to meet you. I ___ Mai.A. is
  2. The flowers ___ beautiful.B. am
  3. My dad ___ my hero.C. are
  4. His name is Peter. ___ my best friend.D. He is

  Bài tập 4: Chia thì hiện tại đơn

  Bài tập tiếng Anh lớp 3 (thì hiện tại đơn)

  Bài tập tiếng Anh lớp 3 về thì hiện tại đơn

  1. She _____ (play/plays/played) tennis every Sunday.
  2. He _____ (like/likes/liked) ice cream very much.
  3. I _____ (play/plays/played) soccer with my friends after school.
  4. We _____ (go/goes/went) to school every day.
  5. They _____ (watch/watches/watched) TV in the evening.

  Bài tập 5: Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng:

  1. I go to school in Monday, Wednesday and Friday. 
  2. My mother cook dinner for us every night. 
  3. He go to the store to buy some milk. 
  4. She are playing tennis. 
  5. Do you have a bicycle? No, I do.

  Bài tập 6: Phát âm các âm tiết tiếng Anh lớp 3

  Chọn từ có phát âm khác với những từ còn lại

  1

  A. meB. penC. metD. set

  2

  A. theyB. todayC. dateD. bag

  3

  A. danceB. faceC. placeD. race

  4

  A. bookB. cookC. foodD. took

  5

  A. soB. goC. helloD. brother

  Bài tập nâng cao lớp 3

  Bài 1: Khoanh tròn vào từ khác với những từ còn lại

  1. A. fish      B. bird      C. ship       D. dog   

  2. A. on      B.up       C. down        D. large

  3. A. they      B. his      C. their       D. its               

  4. A. classroom       B. ruler        C.library         D. school

  5. A. old      B. new       C. stand        D. small                      

  6. A. bedroom         B. bathroom     C.classroom     D. kitchen

  7 A. is      B. go      C. am      D. are            

  8. A. listen      B. open      C. and           D. play

  9. A. dad      B. doctor      C. mum            D. grandma

  10 A.many      B. windy      C. cloudy      D. sunny

  Bài 2: Bài tập sắp xếp câu 

  1. friend /is / my / Hien/ new.

  2. is /That / classroom / her.

  3. your / Write / please / name.

  4. down / your / Put / pencil/

  5. father / old / her / is / How/?

  6. like / Do / English / they?

  7. he / tall / Is/?

  8. playing /with / My / yo-yo / is / brother/ a .

  9. spell / How /name / do /you /your?

  10. her /When /birthday / is/?

  Bài 3: Đọc đoạn văn và chia động từ trong ngoặc ở dạng đúng

  This (1. be) __________ my favorite toy. It is a teddy bear. It (2. be) ________ brown. It (3. not be) __________ pink. It (4. have) ________ long ears. I (5. like) ________ my toy very much.

  Bài 4: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

  1. That ......... my school

  2. I’m…… class 3A.

  3. What are you…… now? I am reading books.

  4. Where ...... Tommy?

  5. How ..... you? I am fine.

  6. Nice to ........ you again.

  7. May I ………….. out, Mr. Phan?

  8. How ...... pets do you have?

  9. How ………….. is your brother? He is 38.

  10. She ...... my sister. ..... name is Linda.

  Bài 5: Tìm và sửa lại lỗi sai cho các câu sau

  1. This is dad. She is Long.

  2. How many brothers do Lan have?

  3. There are one notebook on the table.

  4. How old is your friends, Lan and Hoa?

  5. This is my boyfriend,  her name is Nam. 

  Đáp án 

  Đáp án bài tập tiếng Anh lớp 3

  Bài tập tiếng Anh lớp 3: đáp án

  Bài tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit

  Unit 1: Hello

  1D - 2C - 3A - 4B - 5E 

  Unit 2: What’s your name?

  1A. What

  2C. His

  3A. What

  4C. Her

  5A. She

  Unit 3: This is Tony

  1. This is my sister

  2. This is a red flag

  3. This is my friend she is Huong

  4. This is my father he is doctor

  5. This is James

  Unit 4: How old are you?

  Bài 1

  1B - 2D - 3E - 4A - 5C 

  Bài 2

  1. Tôi 9 tuổi. Tôi học lớp 3

  2. Bố mẹ của bạn bao nhiêu tuổi?

  3. Chị của tôi là Linda. Chị ấy 11 tuổi

  4. Họ là bạn của tôi và họ 9 tuổi

  5. Đây là con mèo dễ thương. Nó 1 tuổi

  Unit 5: Are they your friends?

  a. name

  b. years

  c. nine

  d. friend

  e. friends

  Unit 6: Stand up!

  1. Miss Loan, May I ask you a question?

  2. Close your book, please.

  3. Miss Hoa, may I come in? 

  Unit 7: That’s my school

  2 - 3 - 4 - 1 - 7 - 9 - 6 - 8 - 5 

  Unit 8: This is my pen

  1D - 2D - 3D - 4A - 5A 

  Unit 9: What colour is it?

  1. Yellow           5. brown

  2. red                6. color

  3. green           7. pink

  4. blue             8. purple

  9. white          10. black

  Unit 10: What do you do at the break time?

  1C - 2A - 3C - 4B - 5B 

  Các dạng bài tập tiếng Anh lớp 3

  Bài tập về từ vựng

  Bài 1:

  1. Alice lives with her parents and her little brother.

  2. Her dad works in a big office building.

  3. Alice likes to play basketball and draw pictures.

  Bài 2: 

   1. D 

  2. B

  3. C

  4. A

  5. D

  Bài 3:

  1. How old are you?

  2. What is your favorite color?

  3. What is your name?

  4. I am 8 years old.

  5. My name is Anna.

  Bài tập về ngữ pháp

  Bài tập 1

  1. We are going to the park.

  2. Mary is a teacher. She loves her job.

  3. My dad is 40 years old. He always goes fishing on the weekend.

  Bài tập 2

  1. She

  2. I

  3. We

  4. She

  5. They

  Bài tập 3

  1B - 2C - 3A - 4D 

  Bài tập 4

  1. plays

  2. likes

  3. play

  4. go

  5. watch

  Bài tập 5 

  1. in -> on

  2. cook -> cooks

  3. go -> goes

  4. are -> is

  5. Yes, I do/ No, I don't

  Bài tập 6

  1A - 2D - 3A - 4C - 5D

  Bài tập nâng cao lớp 3

  Bài 1

  1/ C. ship

  2/D. Large

  3/ A. They

  4/ B ruler

  5/ C. Stand

  6/ C. Classroom

  7/ A. go

  8/ C. and

  9/ B. Doctor

  10/ A. Many

  Bài 2

  1/ Hien is friend.

  2/ That is her classroom.

  3/ Write your name please.

  4/ Put down your pencil.

  5/ How old is your father?

  6/ Do they like English?

  7/ Is he tall?

  8/ My brother is playing with a yo-yo.

  9/ How do you spell your name?

  10/ When is her birthday?

  Bài 3

  1. is

  2. is

  3. isn’t

  4. has

  5. like

  Bài 4

  1. is               6. meet/ see

  2. in              7. go

  3. doing       8. many

  4. is               9. old

  5. are           10. is/Her

  Bài 5

  1. This is dad, He is Long

  2. How many brothers dose Lan have?

  3. There is one notebook on the table

  4. How old are your friends?

  5. This is my boy friend, his name is Nam

  Lựa chọn cách học tiếng Anh cho bé lớp 3 hiệu quả

  Cách học tiếng Anh lớp 3 hiệu quả cho bé

  Kỹ năng học tiếng Anh lớp 3 hiệu quả cho bé

  Học tiếng Anh lớp 3 cho bé được thiết kế phù hợp với trình độ của các em. Tuy nhiên, các bài tập được giới thiệu trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Việc áp dụng các phương pháp truyền thống như học thuộc lòng hay dịch word by word đã không còn đem lại hiệu quả như mong đợi nữa.

  Do đó, để bé không chỉ nắm vững từ vựng, cấu trúc ngữ pháp mà còn phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Anh như Nghe - Nói - Đọc - Viết, bố mẹ có thể áp dụng một số phương pháp học hiện đại, phù hợp tâm lý  lứa tuổi của con. 

  Mong muốn trao cho con những hành trang tốt nhất để bước tới tương lai, các phụ huynh hiện nay thường lựa chọn cho con đi học thêm tiếng Anh từ rất sớm. Tuy nhiên, kỳ vọng lớn của bố mẹ vào việc con giỏi ngoại ngữ lại vô tình khiến các bé yêu cảm thấy áp lực với môn học này. 

  Với gần 30 năm nuôi dưỡng niềm đam mê học hỏi trẻ em Việt, Apollo English tin rằng với một phương pháp đúng đắn, tiếng Anh sẽ cùng con mở ra chân trời mới mẻ, giúp con nhận ra đam mê của chính mình, hình thành kỹ năng, kiến thức, tư duy cảm xúc xã hội cần thiết cho tương lai. 

  Vì vậy, chúng tôi đã không ngừng cải tiến phương pháp học tập tại Apollo English. Mục tiêu sau cùng là tạo ra một mô hình học tập tiên tiến, mà ở đó những sở thích và tiềm năng của từng đứa trẻ sớm được nhận biết, được cổ vũ và đồng hành bởi những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm đến từ khắp nơi trên trên thế giới. 

  Điều này giúp con hình thành và nuôi dưỡng tình yêu học tập, tình yêu học tập được vun đắp thông qua tiếng Anh chính là nền tảng quan trọng để thế hệ trẻ chủ động và yêu thích khám phá thế giới đầy màu sắc quanh mình. Chỉ khi có được tinh thần học hỏi trọn đời, các con mới có thể trở nên tự tin, đầy tiềm năng trước thế giới biến đổi.

  Xem thêm:

  Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 1  dành cho bé có đáp án


  Theo dõi tin từ Apollo

  Đăng ký để nhận các thông tin ưu đãi và cập nhật các tin tức mới nhất từ Apollo bạn nhé!

  Tin mới nhất

  Mar 20,2024
  Trong cuốn “Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn” dày 239 trang với hàng ngàn ý tứ, tác giả Ibuka Masaru đã chỉ ra điều tối quan trọng trong giáo dục trẻ nhỏ đó là hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, từ thời điểm sớm nhất.
  Mar 11,2024
  Sáng tạo không chỉ dành riêng cho những nhà thiết kế, nghệ sĩ, mà còn có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực cuộc sống.
  Jan 02,2024
  Bài ôn tập Active App chính thức ra mắt
  Nov 30,2023
  4 Cách giúp bé học nói hiệu quả: Trò chuyện với bé, lắng nghe, đọc sách, tập hát. Tìm hiểu khi nào bé nên học ngôn ngữ mới
  Nov 30,2023
  Khi nào nên cho bé học ngôn ngữ thứ 2? Nên cho bé học ngôn ngữ thứ 2 nào? Lợi ích khi cho bé học tiếng Anh.

  Quan Tâm Nhất

  May 25,2023
  Bài viết tổng hợp các từ vựng tiếng Anh dành cho bé theo chủ đề thông dụng, giúp bé liên kết mối quan hệ giữa các từ vựng để học hiệu quả hơn.
  Mar 15,2023
  Lựa chọn khóa học tiếng Anh trực tuyến cho bé theo 3 bí quyết sau sẽ giúp con tiếp thu tốt, duy trì hứng thú học tập và trở nên tự tin, lưu loát khi sử dụng tiếng Anh
  Mar 14,2023
  Có nên cho trẻ học tiếng Anh sớm? NÊN! Vì con có nhiều thời gian để học, phát âm chuẩn xác như người bản xứ, tự tin giao tiếp, cơ hội nghề nghiệp
  Mar 08,2023
  Bài viết giới thiệu 100 mẫu câu học tiếng Anh giao tiếp cho bé cơ bản, giúp bé đầu đời có thể nghe, nói, phát âm tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày.
  Feb 18,2023
  Học tiếng Anh cho bé 5 tuổi với 5 cách phù hợp tâm lý, sở thích và tiềm năng sẽ giúp bé phát triển các kỹ năng tiếng Anh nghe, nói, phát âm hiệu quả

  Tin liên quan

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1 với những hình ảnh sinh động sẽ giúp bé dễ dàng ôn tập và ghi nhớ từ mới một cách hiệu quả
  Tại Apollo English, chúng tôi luôn tin rằng mỗi học viên xứng đáng được trang bị những hành trang tốt nhất để trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai
  “Kỳ lạ thật, con mình mới hôm kia thôi còn đòi mua cuốn sách này bằng được, nói là con thích lắm, mẹ mua cho con đi