Tổng Hợp 100+ Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 3 Theo Từng Unit
Loading...
Close menu
Trang chủ > Góc sẻ chia > Tổng Hợp 100+ Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 3 Theo Từng Unit

TỔNG HỢP 100+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 3 THEO TỪNG UNIT

Tác giả: Apollo English

Trung tâm Anh ngữ Apollo Việt Nam

Tác giả

Apollo English

Apollo English được thành lập năm 1995 bởi hai nhà đồng sáng lập – ông Khalid Muhmood và bà Arabella Peters. Chúng tôi tự hào là Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Anh ngữ 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Tại Apollo, chúng tôi tin rằng giáo dục có sức mạnh thay đổi cuộc sống. Với gần 30 năm nuôi dưỡng niềm đam mê học hỏi trẻ em Việt, chúng tôi tin rằng tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ. Với một phương pháp đúng đắn, tiếng Anh sẽ cùng con mở ra chân trời mới mẻ, giúp con nhận ra đam mê của chính mình, hình thành kỹ năng, kiến thức, tư duy cảm xúc xã hội cần thiết cho tương lai.

Mục Lục

Mục Lục

  Apollo English đã tổng hợp 100+ từ vựng tiếng Anh lớp 3 theo từng unit trong sách giáo khoa, giúp các em học sinh có thể nắm vững kiến thức và tự tin khi giao tiếp tiếng Anh với người khác. Mỗi từ vựng sẽ đi kèm với các hình ảnh minh họa để giúp việc ghi nhớ trở nên thú vị hơn.

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 học kỳ I 

  Từ vựng  trong chương trình học tiếng Anh cho bé lớp 3 học kỳ I có tất cả 10 Unit và chia thành nhiều chủ đề học tập thú vị. Bé sẽ được học từ vựng tiếng Anh lớp 3 theo các chủ đề quen thuộc như bạn bè, đồ vật, trường học,...  

  Unit 1 – Hello (Xin chào)

  Trong chương trình học từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 1 “Hello”, bé sẽ học các từ mới lẫn mẫu câu giao tiếp để có thể nói lời chào đến với ai đó. 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 1

  Bộ từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 1 về cách nói  “Hello”

  Từ vựng

  Phiên âm

  Dịch nghĩa

  Am

  /æm/

  Thì, là, ở

  And

  /ænd/

  Goodbye/ Bye

  /ɡʊdˈbaɪ/

  Tạm biệt

  Fine

  /faɪn/

  Tốt, ổn

  I

  /aɪ/

  Tôi

  Hello/ Hi

  /heˈləʊ/ - /haɪ/

  Xin chào

  Miss

  /mis/

  Cách gọi người nữ

  Mr

  /ˈmɪstə(r)/

  Cách gọi người nam

  Nice

  /naɪs/

  Vui, tốt

  Meet

  /miːt/

  Gặp

  Nice to meet you

  /naɪs tu: mi:t ju:/

  Rất vui được gặp bạn

  Class

  /klɑːs/

  Lớp

  Thanks

  /θæŋks/

  Cảm ơn

  Unit 2 – What’s your name? (Bạn tên gì?)

  Tiếp nối Unit 1 trong chuỗi tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 3 chủ đề giới thiệu bản thân, sau bước chào hỏi, các em học sinh sẽ học cách giới thiệu tên của bản thân. 

  Dưới đây là những từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 2: What’s your name? để thầy cô, bố mẹ có thể tham khảo khi dạy các bé các hỏi và trả lời “Tên của em là gì?”.

  Từ vựng

  Phiên âm

  Dịch nghĩa

  Are

  /a:r/

  Là (to be theo sau chủ ngữ số nhiều)

  Is

  /iz/

  Là (to be theo sau chủ ngữ số ít)

  My

  /maɪ/

  Của tôi

  Name

  /neɪm/

  Tên

  What

  /wɒt/

  Gì, cái gì

  You

  /ju:/

  Bạn

  Your

  /jɔːr/

  Của bạn

  How

  /haʊ/

  Như thế nào

  Spell

  /spel/

  Đánh vần

  Do

  /du:/

  Làm

  Meet

  /miːt/

  Gặp

  Classmate

  /ˈklɑːsmeɪt/

  Bạn cùng lớp

  Sing

  /sɪŋ/

  Hát

  Unit 3: This is my Tony  (Đây là Tony của tôi)

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 3: This is Tony gồm các từ ngữ liên quan đến cách giới thiệu về bạn bè, người thân quen thông qua cấu trúc “This is + name”. 

  Từ vựng

  Từ loại

  Dịch nghĩa

  It

  Pronoun

  No

  Adv

  Không, không phải

  Yes

  Adv

  Đúng vậy, có

  This

  Đại từ chỉ định

  Này, đây

  That

  Đại từ chỉ định

  Kia, đó

  Not

  Adv

  Không

  Unit 4: How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi)

  Để đa dạng và mở rộng chủ đề học từ mới cho bé, các bậc phụ huynh, thầy cô nên tham khảo các từ vựng tiếng Anh lớp 3 unit 4 liên quan đến việc giới thiệu tuổi tác. 

  Dưới đây là bộ từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 4 How old are you?: 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 4

  Từ mới tiếng Anh lớp 3 Unit 4 “How old are you?”

  Từ vựng

  Phiên âm

  Dịch nghĩa

  Old

  /ould/

  Tuổi

  Year

  /jə:/

  Năm

  Too

  /tu:/

  Cũng vậy, cũng thế

  One

  /wʌn/

  Một

  Two

  /tu:/

  Hai

  Three

  /θri:/

  Ba

  Four

  /fɔ:/

  Bốn

  Five

  /faiv/

  Năm

  Six

  /siks/

  Sáu

  Seven

  /'sev(ə)n/

  Bảy

  Eight

  /eit/

  Tám

  Nine

  /nain/

  Chín

  Ten

  /ten/

  Mười

  Unit 5: Are they your friends? (Họ có phải bạn của bạn không?)

  Dạy tiếng Anh cho bé thông qua tiếng Anh lớp 3 unit 5 với chủ đề “Are they your friends?” sẽ giúp con làm quen và hiểu cách sử dụng đại từ nhân xưng số nhiều là “They” cũng như biết cách giới thiệu bạn bè của mình. 

  Từ vựng

  Phiên âm

  Dịch nghĩa

  Friend

  /frend/

  Bạn, người bạn

  They

  /ðeɪ/

  Họ

  We

  /wi/

  Chúng tôi, chúng ta

  Teacher

  /ˈtiː.tʃər/

  Giáo viên

  Student

  /ˈstjuː.dənt/

  Học sinh

  School

  /skuːl/

  Trường học

  Canteen

  kænˈtiːn/

  Căng tin

  Library

  /ˈlaɪ.brər.i/

  Thư viện

  Locker

  /ˈlɒk.ər/

  Tủ đồ

  Laboratory

  /ləˈbɒr.ə.tər.i/

  Phòng thí nghiệm

  Schoolyard

  /ˈskuːl.jɑːd/

  Sân trường

  Pupil

  /ˈpjuː.pəl/

  Học sinh

  Unit 6: Stand up! (Đứng lên!)

  Tiếp nối các bài giảng trước, từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 6: Stand up bao gồm các từ ngữ liên quan đến diễn tả các yêu cầu, mệnh lệnh, câu xin phép,...thường xuyên xuất hiện trong lớp. 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 6

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 6 chủ đề mệnh lệnh, yêu cầu, xin phép 

  Từ vựng

  Phiên âm

  Dịch nghĩa

  Stand up

  /stænd ʌp/

  Đứng lên

  Sit down

  /sɪt daʊn/

  Ngồi xuống

  Keep silent

  /ki:p ˈsaɪlənt/

  Giữ trật tự, giữ im lặng

  Be quite

  /bi: ˈkwaɪət/

  Giữ trật tự, giữ im lặng

  Sorry

  /ˈsɒri/

  Xin lỗi

  Ask a question

  /ɑ:sk ə ˈkwestʃən/ /

  Hỏi một câu

  Come here

  /kʌm hɪər/

  Đến đây

  Come in

  /kʌm ɪn/

  Mời vào (nơi nào đó)

  Go out

  /gəʊ aʊt/

  Đi ra ngoài

  Don’t talk

  /dəʊnt tɔːk/

  Đừng nói chuyện

  Good morning

  /ɡʊd ˈmɔː.nɪŋ/

  Chào buổi sáng

  Open

  /ˈəʊ.pən/

  Mở

  Please

  /pliːz/

  Vui lòng

  Unit 7: That’s my school (Đó là ngôi trường của tôi)

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 7 sẽ làm đa dạng và phong phú thêm vốn từ của các em học sinh khi được học về cách giới thiệu ngôi trường, lớp học với các tính từ về kích thước hoặc danh từ chỉ cơ sở vật chất có trong phòng học,...

  Các từ mới tiếng Anh chủ đề trường lớp

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 7

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 7 - Giới thiệu về ngôi trường của mình 

  Từ vựng

  Phiên âm

  Dịch nghĩa

  Ruler

  /’ru:lə/

  Thước kẻ

  Bag

  /bæg/

  Cặp sách

  Board

  /bɔːd/

  Bảng viết

  Chair

  /tʃeər/

  Cái ghế

  Beautiful

  /ˈbjuː.tɪ.fəl/

  Đẹp

  Big

  /bɪɡ/

  To, lớn

  Small

  /smɔ:l/

  Nhỏ

  But

  /bʌt/

  Nhưng

  Large

  /lɑːdʒ/

  Rộng. lớn

  New

  /njuː/

  Mới

  Computer

  /kəmˈpjuː.tər/

  Máy vi tính

  Gym

  /dʒɪm/

  Nhà đa năng, phòng tập

  Old

  /əʊld/

  Unit 8: This is my pen (Đây là cây viết của tôi)

  Nội dung của từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 8 “This is my pen” cùng các từ ngữ quen thuộc với các bé như đồ dùng học tập, vật dụng hàng ngày. 

  Từ vựng

  Phiên âm

  Dịch nghĩa

  Desk

  /desk/

  Bàn học sinh

  Notebook

  /ˈnəʊt.bʊk/

  Vở ghi

  Pen

  /pen/

  Bút

  Pencil

  /ˈpen.səl/

  Bút chì

  Pencil case

  /ˈpen.səl keɪs/

  Túi/ hộp bút chì

  Eraser

  /ɪˈreɪ.zər/

  Cục tẩy

  These

  /ðiːz/

  Những cái này

  Those

  /ðəʊz/

  Những cái kia

  Ruler

  /ˈruː.lər/

  Thước kẻ

  School bag

  /sku:l bæɡ/

  Cặp sách

  School thing

  /sku:l θɪŋ/

  Dụng cụ học tập

  Notebook

  /ˈnəʊt.bʊk/

  Vở ghi

  Pencil sharpener

  / ˈpensl ʃɑ:pnə(r)/

  Đồ gọt bút chì

  Unit 9: What color is it? (Nó có màu gì?)

  Một số từ vựng tiếng Anh tiếp theo mà các bạn học sinh lớp 3 Unit 9 “What color is it?” sẽ làm quen đó là nhóm từ liên quan đến màu sắc nhằm hỗ trợ việc mô tả các vật dụng, hình ảnh xung quanh được dễ dàng.

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 9

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 9 chủ đề màu sắc 

  Từ vựng

  Phiên âm

  Dịch nghĩa

  Pink

  /piɳk/

  Hồng

  Blue

  /blu:/

  Xanh da trời

  Orange

  /’ɔrindʤ/

  Màu cam

  Green

  /gri:n/

  Xanh lá cây

  Red

  /red/

  Đỏ

  Purple

  /’pə:pl/

  Tím

  Black

  /blæk/

  Đen

  Grey

  /grei/

  Xám

  White

  /wait/

  Trắng

  Brown

  /braun/

  Nâu

  Light blue

  /lait bluː/

  Xanh da trời nhạt

  Dark blue

  /dɑ:k bluː/

  Xanh da trời đậm

  Bright red

  /brait red /

  Đỏ tươi

  Unit 10: What do you do at the break time? (Bạn làm gì vào thời gian nghỉ?)

  “What do you do at break time?” là chủ đề học từ vựng tiếng Anh cuối cùng mà các em học sinh lớp 3 sẽ làm quen trong chương trình học kỳ I. 

  Thông qua một số từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 10, các em học sinh có thể mô tả những trò chơi, hoạt động giải trí mà các bé sẽ làm sau những thời gian dành cho bài học trên lớp. 

  Từ vựng

  Phiên âm

  Dịch nghĩa

  Badminton

  /ˈbæd.mɪn.tən/

  Cầu lông

  Basketball

  /ˈbɑː.skɪt.bɔːl/

  Bóng rổ

  Blind man’s buff

  /ˌblaɪnd.mænz ˈbʌf/

  Trò chơi bịt mắt bắt dê

  Football

  /ˈfʊt.bɔːl/

  Bóng đá

  Chess

  /ches/

  Cờ

  Hide-and-seek

  /ˌhaɪd.ənˈsiːk/

  Trò chơi trốn tìm

  Play

  /pleɪ/

  Chơi

  Skating

  /ˈskeɪ.tɪŋ/

  Trượt băng / pa-tanh

  Skipping

  /skipɪŋ/

  Nhảy dây

  Table tennis

  /ˈteɪ.bəl ˌten.ɪs/

  Bóng bàn

  Read book

  /ri:d//buk/

  Đọc sách

  Listen to music

  /’lisn//’mju:zik/

  Nghe nhạc

  Sing

  /siɳ/

  Hát

  Có thể bố mẹ sẽ quan tâm: Tổng Hợp Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Cho Bé [Có Đáp Án]

  Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 3 học kỳ II

  Unit 11 – This is my family (Đây là gia đình của tôi) 

  Với chủ đề “This is my family”, từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 11 giới thiệu các từ liên quan đến gia đình thân yêu. 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 11

  Từ vựng về chủ đề gia đình 

  Từ vựng

  Phiên âm

  Dịch nghĩa

  brother

  /ˈbrʌð.ɚ/

  anh trai

  children

  /ˈtʃɪl.drən/

  những người con

  family

  /ˈfæm.əl.i/

  gia đình

  father

  /ˈfɑː.ðɚ/

  ba, bố

  grandfather

  /ˈɡræn.fɑː.ðər/

  ông

  grandmother

  /ˈɡræn.mʌð.ər/

  happy family

  /ˈhæp.i ˈfæm.əl.i/

  gia đình hạnh phúc

  mother

  /ˈmʌð.ɚ/

  mẹ

  sister

  /ˈsɪs.tɚ/

  chị

  boy

  /bɔɪ/

  cậu con trai, bạn trai

  children

  /ˈtʃɪl.drən/

  những đứa trẻ

  girl

  /ɡɜːl/

  cô gái, bạn gái

  her

  /hɜːr/

  cô ấy

  him

  /hɪm/

  anh ấy

  Unit 12 – This is my house (Đây là ngôi nhà của tôi) 

  Bộ từ vựng học tiếng Anh lớp 3 Unit 12 chủ đề nhà ở sẽ giúp các em học sinh nắm được tên gọi tiếng Anh của các khu vực trong ngôi nhà của mình. 

  Từ vựng

  Phiên âm

  Dịch nghĩa

  Bathroom

  /ˈbɑːθ.ruːm/

  Phòng tắm

  Bedroom

  /ˈbed.ruːm/

  Phòng ngủ

  Dining Room

  /ˈdaɪ.nɪŋ ˌruːm/

  Phòng ăn

  Fence

  /fens/

  Hàng rào

  Garden

  /ˈɡɑː.dən/

  Khu vườn

  Gate

  /ɡeɪt/

  Cổng nhà

  House

  /haʊs/

  Nhà

  Kitchen

  /ˈkɪtʃ.ən/

  Phòng bếp

  Living Room

  /ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/

  Phòng khách

  Pond

  /pɒnd/

  Cái ao

  Tree

  /triː/

  Cái cây

  Yard

  /jɑːd/

  Sân

  Unit 13 – Where’s my book? (Quyển sách của tôi đâu?)

  Ngoài ra, học từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 13 “Where’s my book?”, các em còn được giới thiệu bộ từ mới tiếng Anh lớp 3 liên quan đến các đồ vật quen thuộc cũng như các giới từ chỉ vị trí của chúng trong căn nhà. 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 13

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 - Unit 13

  Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
  Ball/bɔːl/Trái banh, trái bóng
  Bed/bed/Chiếc giường
  Chair/tʃeər/Cái ghế
  Coat/kəʊt/Áo khoác
  Map/mæp/Bản đồ
  Picture/ˈpɪk.tʃər/Tranh, ảnh
  Poster/ˈpəʊ.stər/Áp phích
  Table/ˈteɪ.bəl/Chiếc bàn
  Wall/wɔːl/Bức tường
  Here/hɪər/Ở đây
  Near/nɪər/Ở gần
  There/ðeər/Ở đó
  Under/ˈʌn.dər/Ở dưới

  Unit 14: Are there any posters in the room (Có bất kỳ áp phích nào trong phòng không?)

  Một số từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 14 “Are there any posters in the room” tiếp tục mang đến cho bé từ mới về các đồ vật gần gũi xung quanh mình. 

  Đồng thời, tiếng Anh lớp 3 Unit 14 còn giới thiệu các danh từ số ít và dạng số nhiều của chúng. 

  Từ vựng

  Phiên âm

  Dịch nghĩa

  Chair(s)

  /tʃeər(z)/

  (những) Chiếc ghế

  Cupboard(s)

  /ˈkʌb.əd(z)/

  (những) Chiếc tủ chén bát

  Cup(s)

  /kʌp(s)/

  (những) Cái ly

  Door(s)

  /dɔːr(z)/

  (những) Cánh cửa

  Fan(s)

  /fæn(z)/

  (những) Cái quạt

  Lamp(s)

  /læmp(s)/

  (những) Chiếc đèn

  Map(s)

  /mæp(s)/

  (những) Tấm bản đồ

  Mirror(s)

  /ˈmɪr.ər(z)/

  (những) Chiếc gương

  Picture(s)

  /ˈpɪk.tʃər(z)/

  (những) Bức tranh, ảnh

  Sofa(s)

  /ˈsəʊ.fə(z)/

  (những) Chiếc ghế sofa

  Thing(s)

  /θɪŋ(z)/

  (những) Món đồ vật

  Tv(s)

  /ˌtiːˈviː(z)/

  (những) Chiếc ti vi

  Wardrobe(s)

  /ˈwɔː.drəʊb(z)/

  (những) Chiếc tủ quần áo

  Unit 15: Do you have any toys? (Bạn có bất kỳ đồ chơi nào không?)

  Chủ đề từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 15 xoay quanh về các món đồ chơi quen thuộc với trẻ, điều này giúp con dễ dàng ghi nhớ từ vựng hơn khi học Anh ngữ qua những điều mà con yêu thích. 

  Bảng từ mới sau đây tiếp tục liệt kê danh từ số ít chủ đề đồ chơi và dạng số nhiều của chúng. 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 15

  Unit 15: Do you have any toys?

  Từ vựng

  Phiên âm

  Dịch nghĩa

  Car(s)

  /kɑːr(z)/

  (những) Xe ô tô (đồ chơi)

  Doll(s)

  /dɒl(z)/

  (những) Búp bê

  Dress(es)

  /dres(iz)/

  (những) Chiếc đầm

  Kite(s)

  /kaɪt(s)/

  (những) Con diều

  Paper toy(s)

  /ˈpeɪ.pər tɔɪ(z)/

  (những) Món đồ chơi bằng giấy

  Plane(s)

  /pleɪn(z)/

  (những) Chiếc máy bay (đồ chơi)

  Puzzle(s)

  /ˈpʌz.əl(z)/

  (những) Mảnh ghép hình

  Ship(s)

  /ʃɪp(s)/

  (những) Con tàu (đồ chơi)

  Teddy bear(s)

  /ˈted·i ˌbeər(z)/

  (những) Chú gấu bông

  Toy(s)

  /tɔɪ(z)/

  (những) Món đồ chơi

  Yo-yo(s)

  /ˈjəʊ.jəʊ(z)/

  (những) Chiếc đồ chơi yo-yo

  Unit 16: Do you have any pets? (Bạn có thú cưng nào không?)

  Chủ đề tiếng Anh cho trẻ lớp 3 Unit 16: Do you have any pets? về động vật, đặc biệt là thú cưng chắc hẳn sẽ nhận được rất nhiều sự yêu thích của các em học sinh. Bộ từ vựng gồm tên gọi của nhiều loại thú cưng cũng như các vật dụng dùng để chăm sóc chúng. 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 16

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 16 chủ đề động vật 

  Từ vựng

  Phiên âm

  Dịch nghĩa

  Cat(s)

  /kæt(s)/

  (những) Con mèo

  Dog(s)

  /dɒɡ(z)/

  (những) Con chó

  Goldfish (Số nhiều: Goldfish)

  /ˈɡəʊld.fɪʃ/

  (những) Chú cá vàng

  Parrot(s)

  /ˈpær.ət(s)/

  (những) Con vẹt

  Pet(s)

  /pet(s)/

  (những) Con thú cưng

  Rabbit(s)

  /ˈræb.ɪt(s)/

  (những) Con thỏ

  Cage

  /keɪdʒ/

  Lồng (chim)

  Cute

  /kjuːt/

  Đáng yêu

  Fish tank

  /fɪʃ tæŋk/

  Hồ cá

  Flower pot

  /ˈflaʊ.ə.pɒt/

  Chậu hoa

  With

  /wɪð/

  Với, cùng với

  Unit 17: What toys do you like? (Bạn thích đồ chơi gì?)

  Tiếp tục với chủ đề đã xuất hiện ở Unit 15, từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 17 “What toys do you like?” trang bị cho các em một vốn từ mới để không chỉ đơn giản trả lời về việc chúng ta có món đồ chơi nào hay không, mà còn có thể giới thiệu, mô tả món đồ chơi các em sở hữu. 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 17

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 17 chủ đề “What toys do you like?”

  Từ vựng

  Phiên âm

  Dịch nghĩa

  Playroom

  /ˈpleɪ.ruːm/

  Phòng vui chơi

  Truck

  /trʌk/

  Xe tải

  Same

  /seɪm/

  Giống

  Different

  /ˈdɪf.ər.ənt/

  Khác nhau, khác biệt

  Fun

  /fʌn/

  Niềm vui, sự vui thích

  Like

  /laɪk/

  Thích

  Robot(S)

  /ˈrəʊ.bɒt(s)/

  (những) Người máy

  Balloon

  /bəˈluːn/

  Bóng bay

  Clown

  /klaʊn/

  Chú hề

  Dice

  /daɪs/

  Súc sắc

  Domino

  /ˈdɒmɪnəʊ/

  Quân cờ đô mi nô

  Boat

  /bəʊt/

  Thuyền

  Unit 18 – What are you doing? (Bạn đang làm gì thế?)

  Mặc dù chủ đề lần này hoàn toàn khác so với 17 chủ đề trước đó. Tuy nhiên, một số từ vựng trong Unit 18 “What are you doing?” vẫn xoay quanh đề tài quen thuộc với các em học sinh lớp 3, đó là những hoạt động thường nhật. 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 18

  Từ vựng tiếng Anh unit 18

  Từ vựng

  Phiên âm

  Dịch nghĩa

  Cleaning the floor

  /kliːnɪŋ ðə flɔːr/

  Lau sàn

  Cooking

  /kʊkɪŋ/

  Nấu ăn

  Dancing

  /dɑːnsɪŋ/

  Nhảy múa

  Doing

  /duɪŋ/

  Làm, thực hiện (việc gì đó)

  Doing homework

  /duɪŋ ˈhəʊm.wɜːk/

  Làm bài tập

  Drawing

  /drɔːɪŋ/

  Vẽ

  Listening to music

  /ˈlɪs.ənɪŋ tu ˈmjuː.zɪk/

  Nghe nhạc

  Playing the piano

  /pleɪɪŋ ðə piˈæn.əʊ/

  Chơi đàn piano

  Reading

  /riːdɪŋ/

  Đọc (sách, báo,…)

  Singing

  /sɪŋɪŋ/

  Hát

  Skating

  /skeɪtɪŋ/

  Trượt băng

  Watching TV

  /wɒtʃɪŋ ˌtiːˈviː/

  Xem ti vi

  Unit 19: They’re in the park (Họ ở trong khu vui chơi)

  Unit 19 “ They’re in the park” giới thiệu các từ vựng về chủ đề vị trí, đặc biệt là những nơi diễn ra các hoạt động vui chơi. 

  Bên cạnh đó, việc học tiếng Anh lớp 3 còn có thêm một số từ vựng về thời tiết, giúp các em mở rộng thêm vốn từ của mình và có thể sử dụng để mô tả tình hình thời tiết nơi con ở. 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 19

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 về hoạt động vui chơi ngoài trời và thời tiết 

  Từ vựng

  Phiên âm

  Dịch nghĩa

  Cycling

  /ˈsaɪ.klɪŋ/

  Đạp xe

  Doing sports

  /duɪŋ spɔːts/

  Chơi thể thao

  Flying kites

  /flaɪɪŋ kaɪt/

  Thả diều

  Playing football

  /pleɪɪŋ ˈfʊt.bɔːl/

  Chơi bóng đá

  Playing games

  /pleɪɪŋ /ɡeɪmz/

  Chơi game

  City

  /ˈsɪt.i/

  Thành phố

  Hometown

  /ˈhəʊm.taʊn/

  Quê hương

  Park

  /pɑːk/

  Công viên

  Playground

  /ˈpleɪ.ɡraʊnd/

  Sân chơi

  Cloudy

  /ˈklaʊ.di/

  Có mây

  Great

  /ɡreɪt/

  Tuyệt vời

  Rainy

  /ˈreɪ.ni/

  Có mưa

  Sunny

  /ˈsʌn.i/

  Có nắng

  Windy

  /ˈwɪn.di/

  Có gió

  Unit 20: Where’s Sapa (Sapa ở đâu?)

  Unit 20 “Where’s Sapa” trong chương trình học từ vựng tiếng Anh lớp 3 sẽ giới thiệu đến các em bộ từ mới mô tả vị trí, cảnh quan của một số địa điểm. 

  Từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 20

  Từ vựng tiếng Anh về chủ đề địa điểm 

  Từ vựng

  Phiên âm

  Dịch nghĩa

  Central

  /ˈsen.trəl/

  Miền trung

  Far (from)

  /fɑːr/ (/frɒm/)

  Xa (một nơi nào đó)

  North

  /nɔːθ/

  Miền bắc

  Place

  /pleɪs/

  Nơi chốn

  South

  /saʊθ/

  Miền nam

  Bay

  /beɪ/

  Vịnh

  Lake

  /leɪk/

  Hồ

  Mountain

  /ˈmaʊn.tɪn/

  Núi

  Museum

  /mjuːˈziː.əm/

  Thư viện

  Temple

  /ˈtem.pəl/

  Đền, ngôi đền

  Theater

  /ˈθɪə.tər/

  Rạp hát

  Town

  /taʊn/

  Thị trấn

  Village

  /ˈvɪl.ɪdʒ/

  Ngôi làng

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 3

  Sau khi đã thu thập một kho từ vựng hữu ích, hãy thử sức với một số bài tập dưới đây để đánh giá lại những gì các em đã học. Hãy kiểm tra xem bé đã nhớ được bao nhiêu từ vựng nhé!

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 3

  Bài tập 1: Chọn từ đúng

  1. I like to play ____. (football / pineapple)

  2. A dog is a type of ____. (fruit / animal)

  3. 10 + 5 = ____. (fifty / red)

  4. My ____ is a doctor. (father / chair)

  5. We learn about history in ____. (math / school)

  Bài tập 2: Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh

  1. learn / we / science / in / school.

  2. love / I / swimming / because / I / enjoy / water.

  3. sister / My / plays / guitar / the.

  4. fruits / types / There / many / are / of / different.

  5. vegetables / likes / My / sister / eating.

  Bài tập 3: Nối từ với ý nghĩa tương ứng

  Cột ACột B
  1.EnglishA. Consume food
  2. ElephantB.  A language
  3. EatC. A large, gray animal
  4. FatherD. Parent (male)
  5. BiologyE. A branch of science

  Bài tập 4: Tìm từ trái nghĩa

  1. Hot 

  2. Old 

  3. Light 

  4. Day 

  5. Happy

  Đáp án

  Bài 1

  1. football

  2. animal

  3. fifty

  4. father 

  5. school

  Bài 2

  1. We learn science in school.

  2. I love swimming because I enjoy water.

  3. My sister plays the guitar.

  4. There are many different types of fruits.

  5. My sister likes eating vegetables.

  Bài 3

  1B - 2C - 3A - 4D - 5E

  Bài 4

  1. Cold

  2. Young

  3. Dark

  4. Night

  5. Sad

  Làm sao để bé học từ vựng tiếng Anh lớp 3 dễ nhớ và hiệu quả?

  Cách học từ vựng tiếng Anh lớp 3 dễ nhớ và hiệu quả

  Cách học từ vựng tiếng Anh cho bé lớp 3

  Từ vựng tiếng Anh là một phần quan trọng trong việc dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 3. Việc biết và sử dụng từ vựng đúng cách giúp trẻ nắm vững ngữ pháp và giao tiếp hiệu quả trong tiếng Anh. Dưới đây là một số gợi ý cho bố mẹ, thầy cô cách học từ vựng tiếng Anh lớp 3 hiệu quả cho bé: 

  • Tạo môi trường học thú vị: Quý phụ huynh có thể sử dụng các bài háttrò chơi và hoạt động tương tác để giúp trẻ hứng thú với việc học từ vựng. Ví dụ, bố mẹ có thể sử dụng flashcards với hình ảnh và từ vựng để bé học tiếng Anh. 
  • Sử dụng từ vựng trong ngữ cảnh cụ thể: Khi học từ vựng tiếng Anh lớp 3 cho bé, bố mẹ, thầy cô hãy đưa chúng vào các câu hoặc đoạn văn ngắn để giúp trẻ hiểu cách sử dụng từ vựng trong ngữ cảnh thực tế. Ví dụ, thảo luận về một ngày đi biển và sử dụng các từ như "sandcastle" (lâu đài cát) và "sunscreen" (kem chống nắng).
  • Ôn tập và luyện tập thường xuyên: Lập kế hoạch ôn tập từ vựng hàng ngày hoặc hàng tuần để giúp trẻ ghi nhớ lâu hơn. Sử dụng các bài tập, trò chơi hay thiệp từ vựng để luyện tập và kiểm tra kiến thức. Ngoài ra khi học, bố mẹ nên khuyến khích con đọc to, rõ nhé.

  Học từ vựng tiếng Anh lớp 3 cho bé là một quá trình liên tục và cần sự kiên nhẫn. Với các phương pháp học phù hợp và việc luyện tập thường xuyên, Apollo English tin rằng các em học sinh có thể nâng cao khả năng sử dụng từ vựng của mình vào trong giao tiếp tiếng anh hằng ngày

  Kết bài 

  Với kinh nghiệm gần ba thập kỷ giảng dạy tiếng Anh cho bao thế hệ trẻ em Việt Nam, Apollo English hiểu rằng, chỉ khi cung cấp cho bé một môi trường học giàu ngôn ngữ, được dẫn dắt bởi đội ngũ chuyên gia từ quốc tế cùng các phương pháp học tập khoa học, bé mới có thể làm chủ kỹ năng ngoại ngữ, hình thành các kỹ năng tương lai cần thiết cùng thói quen học hỏi trọn đời. 

  Đây cũng là những yếu tố đã làm nên tên tuổi của Apollo English tại Việt Nam trong suốt hành trình nuôi dưỡng tình yêu học tập cho trẻ em. Apollo English chính là một trong những địa chỉ dạy tiếng Anh lớp 3 uy tín cho các em. 

  Hy vọng thông qua bài viết về từ vựng tiếng Anh lớp 3 cùng với bài viết tổng hợp từ vựng tiếng anh tiểu học Apollo đã chia sẻ trước đây, bố mẹ, thầy cô có thêm một nguồn tư liệu dạy và học cùng các em học sinh hiệu quả, con nhanh chóng nắm bắt được các kiến thức ngôn ngữ mới, tạo nền tảng để tiếp tục học ở các mức độ nâng cao hơn.


  Tin mới nhất

  Aug 03,2024
  Các khóa học tiếng Anh ở Apollo English đạt tiêu chuẩn quốc tế với phương pháp giảng dạy mới lạ, đội ngũ giáo viên 100% người nước ngoài, cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế
  Jul 12,2024
  Học Tiếng Anh bản ngữ hay học Tiếng Anh toàn cầu?
  Jul 04,2024
  Tiếng Anh lớp 6 là môn học quan trọng giúp bé phát triển các kỹ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc, viết ở mức độ cơ bản, bé nắm vững từ vựng và ngữ pháp quan trọng
  Jul 01,2024
  Làm thế nào để chúng ta có thể giúp con học ngoại ngữ một cách chủ động và đạt được hiệu quả như mong muốn, hãy cùng nhau tìm hiểu trong nội dung podcast ngày hôm nay nhé!
  Mar 20,2024
  Trong cuốn “Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn” dày 239 trang với hàng ngàn ý tứ, tác giả Ibuka Masaru đã chỉ ra điều tối quan trọng trong giáo dục trẻ nhỏ đó là hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, từ thời điểm sớm nhất.

  Quan Tâm Nhất

  Aug 03,2023
  Học tiếng Anh cho bé 5 tuổi với 5 cách phù hợp tâm lý, sở thích và tiềm năng sẽ giúp bé phát triển các kỹ năng tiếng Anh nghe, nói, phát âm hiệu quả
  May 25,2023
  Bài viết tổng hợp các từ vựng tiếng Anh dành cho bé theo chủ đề thông dụng, giúp bé liên kết mối quan hệ giữa các từ vựng để học hiệu quả hơn.
  Mar 15,2023
  Lựa chọn khóa học tiếng Anh trực tuyến cho bé theo 3 bí quyết sau sẽ giúp con tiếp thu tốt, duy trì hứng thú học tập và trở nên tự tin, lưu loát khi sử dụng tiếng Anh
  Mar 14,2023
  Có nên cho trẻ học tiếng Anh sớm? NÊN! Vì con có nhiều thời gian để học, phát âm chuẩn xác như người bản xứ, tự tin giao tiếp, cơ hội nghề nghiệp
  Mar 08,2023
  Bài viết giới thiệu 100 mẫu câu học tiếng Anh giao tiếp cho bé cơ bản, giúp bé đầu đời có thể nghe, nói, phát âm tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày.

  Tin liên quan

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1 với những hình ảnh sinh động sẽ giúp bé dễ dàng ôn tập và ghi nhớ từ mới một cách hiệu quả
  Tại Apollo English, chúng tôi luôn tin rằng mỗi học viên xứng đáng được trang bị những hành trang tốt nhất để trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai
  “Kỳ lạ thật, con mình mới hôm kia thôi còn đòi mua cuốn sách này bằng được, nói là con thích lắm, mẹ mua cho con đi