Tổng hợp 100+ từ vựng tiếng Anh về địa điểm cho bé
Loading...
Close menu
Trang chủ > Góc sẻ chia > Tổng hợp 100+ từ vựng tiếng Anh về địa điểm cho bé

TỔNG HỢP 100+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ ĐỊA ĐIỂM CHO BÉ

Tác giả: Apollo English

Trung tâm Anh ngữ Apollo Việt Nam

Tác giả

Apollo English

Apollo English được thành lập năm 1995 bởi hai nhà đồng sáng lập – ông Khalid Muhmood và bà Arabella Peters. Chúng tôi tự hào là Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Anh ngữ 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Tại Apollo, chúng tôi tin rằng giáo dục có sức mạnh thay đổi cuộc sống. Với gần 30 năm nuôi dưỡng niềm đam mê học hỏi trẻ em Việt, chúng tôi tin rằng tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ. Với một phương pháp đúng đắn, tiếng Anh sẽ cùng con mở ra chân trời mới mẻ, giúp con nhận ra đam mê của chính mình, hình thành kỹ năng, kiến thức, tư duy cảm xúc xã hội cần thiết cho tương lai.

Mục Lục

Mục Lục

  Nắm vững từ vựng tiếng Anh về địa điểm giúp trẻ mở rộng vốn từ, tăng tự tin và hiểu biết khi giao tiếp về văn hóa, địa lý khi đi du lịch. Dưới đây, Apollo English đã tổng hợp hơn 100 từ vựng về địa điểm thông dụng nhất trong tiếng Anh mà bé chắc chắn sẽ cần trong cuộc sống hàng ngày. 

  Từ vựng tiếng Anh về địa điểm 

  Từ vựng tiếng Anh về địa điểm thông dụng 

  Địa điểm là những nơi mà bé cùng bạn bè hay bố mẹ đã đi qua. Do đó, học từ vựng tiếng Anh về địa điểm giúp trẻ có thể trò chuyện hoặc chia sẻ về những trải nghiệm của mình một cách dễ dàng.

  Dưới đây là bảng tổng hợp từ vựng các địa điểm bằng tiếng Anh thường được sử dụng. 

  Các địa điểm bằng tiếng Anh

  Cách phát âm từ vựng tiếng Anh về địa điểm 

  Từ vựngPhiên âmNghĩa tiếng Việt 
  City/ˈsɪti/Thành phố
  Town/taʊn/Thị trấn
  Capital/ˈkæpɪtl/Thủ đô
  City hall/ˈsɪti hɔːl/Tòa thị chính
  Downtown/ˈdaʊntaʊn/Trung tâm thành phố
  Suburb/ˈsʌbɜːrb/Ngoại ô
  Residential district/rɪˈzɪdənʃəl ˈdɪstrɪkt/Khu dân cư
  Industrial quarter/ɪnˈdʌstriəl ˈkwɔːtər/Khu công nghiệp
  Waterfall/ˈwɔːtərfɔːl/Thác nước
  Paddy field/ˈpædi fiːld/Cánh đồng lúa
  Green meadow/ɡriːn ˈmɛdoʊ/Đồng cỏ xanh 
  Farm/fɑːrm/Nông trại
  Field/fiːld/Cánh đồng
  Orchard/ˈɔːrtʃərd/Vườn cây ăn quả
  Vineyard/ˈvaɪnjərd/Vườn nho
  Pasture/ˈpæstʃər/Đồng cỏ
  Barn/bɑːrn/Chuồng trại
  Paddock/ˈpædək/Bãi cỏ (nuôi gia súc)
  Cottage/ˈkɒtɪdʒ/Ngôi nhà nhỏ
  Village/ˈvɪlɪdʒ/Ngôi làng
  Hamlet/ˈhæmlɪt/Xóm nhỏ
  Rural/ˈrʊərəl/Nông thôn
  Stream/striːm/Suối
  Woods/wʊdz/Khu rừng
  Stable/ˈsteɪbəl/Chuồng ngựa
  Hill/hɪl/Đồi
  Lake/leɪk/Hồ
  Forest/ˈfɔːrɪst/Rừng
  House/haʊs/Nhà riêng
  Apartment/əˈpɑːrtmənt/Căn hộ 
  Block of flats/blɒk ɒv flæts/Tòa nhà chung cư
  Residential building/rɪˈzɪdənʃəl ˈbɪldɪŋ/Tòa nhà dân cư
  Villa/ˈvɪlə/Biệt thự
  Office building/ˈɒfɪs ˈbɪldɪŋ/Tòa nhà văn phòng
  Skyscraper/ˈskaɪˌskreɪpər/Tòa nhà chọc trời
  Tower/ˈtaʊər/Tháp
  School/skuːl/Trường học
  Hospital/ˈhɒspɪtl/Bệnh viện
  Clinic/ˈklɪnɪk/Phòng khám
  Dental clinic/ˈdɛntəl ˈklɪnɪk/Phòng khám nha khoa
  Pharmacy/ˈfɑːməsi/Hiệu thuốc
  Drugstore/ˈdrʌɡstɔːr/Cửa hàng bán thuốc
  Health center/hɛlθ ˈsɛntər/Trung tâm y tế
  Restaurant/ˈrɛstrɒnt/Nhà hàng
  Hotel/həʊˈtɛl/Khách sạn
  Post office/pəʊst ˈɒfɪs/Bưu điện
  Library/ˈlaɪbrəri/Thư viện
  Factory/ˈfæktəri/Nhà máy
  Police Department/pəˈliːs dɪˈpɑːtmənt/Cơ quan cảnh sát
  Fire Department/faɪər dɪˈpɑːtmənt/Cơ quan cứu hỏa
  Church/tʃɜːrtʃ/Nhà thờ
  Pagoda/pəˈɡəʊdə/Chùa
  Cathedral/kəˈθiːdrəl/Nhà thờ lớn
  Temple/ˈtɛmpl/Đền
  Historical places/hɪsˈtɒrɪkəl ˈpleɪsɪz/Các địa điểm lịch sử
  Art gallery/ɑːt ˈɡæləri/Phòng trưng bày nghệ thuật
  Art museum/ɑːt mjuːˈziːəm/Bảo tàng nghệ thuật
  Science museum/ˈsaɪəns mjuːˈziːəm/Bảo tàng khoa học
  Exhibition/ˌɛksɪˈbɪʃən/Triển lãm
  Showroom/ˈʃoʊˌruːm/Phòng trưng bày sản phẩm
  Monument/ˈmɒnjəmənt/Tượng đài
  Square/skwɛər/Quảng trường
  Park/pɑːrk/Công viên
  Zoo/zuː/Sở thú
  Zoological garden/ˌzuːəˈlɒdʒɪkəl ˈɡɑːrdn̩/Vườn thú
  Aquarium/əˈkwɛəriəm/Thủy cung
  Marine park/məˈriːn pɑːrk/Công viên hải dương 
  Water park/ˈwɔːtər pɑːrk/Công viên nước
  Amusement park/əˈmjuːzmənt pɑːrk/Công viên giải trí
  Concert hall /ˈkɒnsərt hɔːl/Nhà hát hòa nhạc
  Movie theater/ˈmuːvi ˈθiːətər/Rạp chiếu phim
  Opera house/ˈɒprə haʊs/Nhà hát lớn
  Cinema/ˈsɪnɪmə/Rạp phim
  Circus/ˈsɜːrkəs/Rạp xiếc
  Night club /naɪt klʌb/Hộp đêm
  Cafe/ Coffee shop/ˈkæˌfeɪ/ /ˈkɒfi ʃɒp/Quán cà phê
  Bar/bɑːr/Quán bar
  Salon/səˈlɒn/Tiệm làm tóc

  Từ vựng tiếng Anh về địa điểm du lịch 

  Lưu lại danh sách từ vựng về địa điểm du lịch dưới đây giúp trẻ cải thiện và tự tin khả năng giao tiếp khi đi du lịch.

  Từ vựng tiếng Anh về địa điểm du lịch

   Từ vựng tiếng Anh về địa điểm du lịch 

  Từ vựng tiếng AnhPhiên âmNghĩa tiếng Việt
  Sightseeing[saɪtˈsiːɪŋ]Tham quan
  Tourist attraction[ˈtʊərɪst əˈtrækʃən]Điểm thu hút du khách
  Scenic spot[ˈsiːnɪk spɒt]Địa điểm thơ mộng
  Landmark[ˈlændmɑːk]Địa điểm nổi bật
  Beach resort[biːtʃ rɪˈzɔːt]Khu nghỉ biển
  Resort[rɪˈzɔːt]Khu nghỉ dưỡng
  Cruise[kruːz]Chuyến du thuyền
  Mountain resort[ˈmaʊntɪn rɪˈzɔːt]Khu nghỉ núi
  Cruise port[kruːz pɔːt]Cảng du thuyền
  Cruise ship[kruːz ʃɪp]Tàu du thuyền
  Destination[ˌdɛstɪˈneɪʃən]Điểm đến
  Expedition[ˌɛkspɪˈdɪʃən]Hành trình thám hiểm
  Vacation spot[vəˈkeɪʒən spɒt]Điểm nghỉ dưỡng
  Adventure[ədˈvɛntʃə]Cuộc phiêu lưu
  Scenic route[ˈsiːnɪk ruːt]Tuyến đường cảnh quan
  Hiking trail[ˈhaɪkɪŋ treɪl]Đường dẫn leo núi
  Archaeological site[ˌɑːkiːəˈlɒdʒɪkəl saɪt]Di tích khảo cổ học
  Cultural heritage site[ˈkʌltʃərəl ˈhɛrɪtɪdʒ saɪt]Di sản văn hóa
  Historical site[hɪsˈtɒrɪkəl saɪt]Di tích lịch sử
  National park[ˈnæʃənl pɑːk]Vườn quốc gia
  Art gallery[ɑːt ˈɡæləri]Phòng trưng bày nghệ thuật
  Botanical garden[bəˈtænɪkəl ˈɡɑːrdn]Vườn thực vật học
  Wildlife sanctuary[ˈwaɪldaɪf ˈsæŋktjʊəri]Khu bảo tồn động vật hoang dã
  Water park[ˈwɔːtə pɑːk]Công viên nước
  Historic district[hɪsˈtɒrɪk ˈdɪstrɪkt]Khu phố cổ
  Amusement park[əˈmjuːzmənt pɑːk]Công viên giải trí
  Cultural center[ˈkʌltʃərəl ˈsɛntə]Trung tâm văn hóa
  Shopping district[ˈʃɒpɪŋ ˈdɪstrɪkt]Khu phố mua sắm
  Parade[pəˈreɪd]Cuộc diễu hành
  Festival[ˈfɛstɪvəl]Lễ hội
  Craft market[krɑːft ˈmɑːrkɪt]Chợ thủ công
  Carnival[ˈkɑːnɪvəl]Lễ hội lớn
  Flea market[fliː ˈmɑːrkɪt]Chợ đồ cũ
  Marketplace[ˈmɑːrkɪtpleɪs]Chợ trời
  Street food[striːt fuːd]Đồ ăn đường phố
  Local cuisine[ˈləʊkl kwɪˈziːn]Ẩm thực địa phương
  Restaurant[ˈrɛstrɒnt]Nhà hàng
  Café[ˈkæfeɪ]Quán cà phê
  Pub[pʌb]Quán rượu
  Nightclub[ˈnaɪtklʌb]Hộp đêm
  Bar[bɑː]Quầy bar
  Viewpoint[ˈvjuːpɔɪnt]Điểm nhìn
  Observatory[əbˈzɜːvətəri]Đài quan sát
  Beach bar[biːʧ bɑː]Quán bar biển

   

  Bài viết cùng chủ đề: Tổng hợp hơn 350 từ vựng tiếng Anh cho bé theo nhiều chủ đề

  Từ vựng tiếng Anh về địa danh du lịch Việt Nam  

  Địa danh là những từ hay cụm từ đặc biệt để chỉ tên một địa điểm cụ thể, ví dụ như tên các thành phố, sông, núi, hoặc công trình nổi tiếng.

  Từ vựng tiếng Anh về địa danh du lịch Việt Nam

  Từ vựng địa điểm du lịch Việt Nam

  Trong phần này, Apollo English xin giới thiệu đến các em bộ từ vựng tiếng Anh về địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam.

  Từ vựng tiếng AnhPhiên âmNghĩa tiếng Việt
  Citadel of Ho Dynasty/ˈsɪtədəl ɒv hoʊ ˈdɪnəsti/Thành nhà Hồ
  Trang An Landscape ComplexTrang An /ˈlændskeɪp ˈkɒmplɛks/ -Quần thể danh thắng Tràng An
  Turtle Lake/ˈtɜːrtl leɪk/Hồ Con Rùa
  One Pillar Pagoda/wʌn ˈpɪlər pəˈɡoʊdə/Chùa Một Cột
  Ba Dinh SquareBa Dinh /skweər/Quảng trường Ba Đình
  Hoan Kiem LakeHoan Kiem /leɪk/Hồ Hoàn Kiếm
  Ancient City of Hanoi/ˈeɪnʃənt ˈsɪti ɒv/ HanoiPhố cổ Hà Nội
  Quoc Tu Giam TempleQuoc Tu Giam /ˈtɛmpəl/Văn miếu Quốc Tử Giám
  Hoa Lo PrisonHoa Lo /ˈprɪzən/Nhà tù Hỏa Lò
  Ha Long BayHa Long /beɪ/Vịnh Hạ Long
  Ba Vi National ParkBa Vi /ˈnæʃənəl pɑːrk/Vườn quốc gia Ba Vì
  Phong Nha – Ke Bang National ParkPhong Nha /ˈnæʃənəl pɑːrk/Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
  The Complex of Hue Monuments/ðə ˈkɒmplɛks ɒv Hue ˈmɒnjumənts/Quần thể di tích Cố đô Huế
  Marble Mountain (Five Elements Mountains)/ˈmɑːrbəl ˈmaʊntɪn (faɪv ˈɛlɪmənts ˈmaʊntɪnz)/Ngũ Hành Sơn
  Starlight Bridge/ˈstɑːrlaɪt brɪdʒ/Cầu Ánh Sao
  My Khe BeachMy Khe /bɪtʃ/Bãi biển Mỹ Khê
  Son Tra PeninsulaSon Tra /pəˈnɪnsjələ/Bán Đảo Sơn Trà
  Saigon Zoo and Botanical GardenSaigon /zuː ænd bəˈtænɪkl ˈɡɑːrdən/Thảo Cầm Viên
  Nha Rong HarbourNha Rong /ˈhɑːrbər/Bến Nhà Rồng
  Saigon Opera HouseSaigon /ˈɒprə ˈhaʊs/Nhà hát lớn Sài Gòn
  Reunification Palace/ˌriːjuːnɪfɪˈkeɪʃən ˈpælɪs/Dinh Thống Nhất
  Independence Palace/ˌɪndɪˈpɛndəns ˈpælɪs/Dinh Độc Lập
  Ben Thanh MarketBen Thanh /ˈmɑːrkɪt/Chợ Bến Thành
  Suoi Tien Tourist AreaSuoi Tien /ˈtʊərɪst ˈɛəriə/Khu du lịch Suối Tiên
  Notre Dame Cathedral/ˌnoʊtrə ˈdɑːm kəˈθiːdrəl/ -Nhà thờ Đức Bà
  Fine Arts Museum/faɪn ɑːrts mjuˈziːəm/Bảo tàng Mỹ Thuật
  Vietnam History Museum/ˌviːətnɑːm ˈhɪstəri mjuˈziːəm/Bảo tàng lịch sử Việt Nam
  Cu Chi TunnelsCu Chi /ˈtʌnəlz/Địa đạo Củ Chi

  Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh về địa điểm

  Khi nói về địa điểm trong tiếng Anh, chúng ta thường sử dụng các mẫu câu như "ở đâu?", "đó ở đâu?", "làm thế nào để đi đến...?", và "nằm gần...".

  Mẫu câu giao tiếp với từ vựng tiếng Anh về địa điểm

  Một số mẫu câu giao tiếp tiếng Anh về địa điểm

  Câu tiếng AnhNghĩa tiếng Việt 
  Excuse me, could you tell me how to get to …?Xin lỗi, bạn có thể chỉ cho tôi đường đến … không?
  Are you a local resident?Bạn có phải người địa phương không? 
  Where are you from? Bạn đến từ đâu/
  Where is…?….ở đâu?
  Where do you live? Bạn sống ở đâu vậy?
  How long have you lived here?Bạn sống ở đây bao lâu rồi?
  How far am I from the hospital?Còn bao xa nữa là tôi sẽ đến bệnh viện?


  Ngoài nhóm từ vựng về địa điểm, các em cũng có thể làm quen với từ vựng tiếng Anh chủ đề giao thông cùng mẫu câu chỉ phương hướng, vị trí đã được Apollo English chia sẻ trong bài viết trước để bản thân học tập hiệu quả. 

  Xem thêm: 70 mẫu câu giao tiếp tiếng Anh dành cho trẻ em

  Cách ghi nhớ từ vựng tiếng Anh về địa điểm 

  Cách ghi nhớ từ vựng tiếng Anh về địa điểm

  Mẹo giúp trẻ ghi nhớ từ vựng Tiếng anh về địa điểm

  Học từ vựng về địa điểm có thể trở nên phức tạp và khó nhớ. Để ứng dụng từ vựng tiếng Anh và trong giao tiếp một cách dễ dàng, việc sở hữu một sự đa dạng vốn từ là rất hữu ích. 

  Dưới đây là một số phương pháp học thông minh giúp bạn ghi nhớ từ vựng tiếng Anh về địa điểm hiệu quả, hãy ghi chú lại nhé.

  Phương pháp âm thanh tương tự

  Phương pháp âm thanh tương tự dựa trên nguyên tắc "bắc cầu tạm" từ tiếng Anh sang tiếng mẹ đẻ. Các em có thể sáng tạo hoặc nghĩ ra câu chuyện, câu ngắn liên kết giữa nghĩa và cách đọc của từ vựng bạn muốn học.

  Ví dụ: Từ "Comma" có nghĩa là "dấu phẩy", bạn có thể tưởng tượng “CON MÀ đặt DẤU PHẨY ở đây thì nghĩa của câu này sai hoàn toàn nhé!”

  Phương pháp truyện chêm

  Phương pháp truyện chêm là cách học đặc biệt giúp tăng cường tư duy ngôn ngữ. Các em có thể chêm từ vựng tiếng Anh vào câu chuyện tiếng Việt gần gũi và thông thường. Bằng cách đoán nghĩa của từ tiếng Anh, chúng ta có thể nhớ từ nhanh hơn và lâu hơn.

  Xem thêm: Cách giúp trẻ em ghi nhớ từ vựng tiếng Anh hiệu quả

  Kết bài 

  Trên đây là những từ vựng tiếng Anh về địa điểm mà các em có thể học tập hiệu quả, cải thiện khả năng giao tiếp trong các tình huống xác định vị trí, diễn tả nơi mình muốn đến,…


  Theo dõi tin từ Apollo

  Đăng ký để nhận các thông tin ưu đãi và cập nhật các tin tức mới nhất từ Apollo bạn nhé!

  Tin mới nhất

  Mar 20,2024
  Trong cuốn “Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn” dày 239 trang với hàng ngàn ý tứ, tác giả Ibuka Masaru đã chỉ ra điều tối quan trọng trong giáo dục trẻ nhỏ đó là hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, từ thời điểm sớm nhất.
  Mar 11,2024
  Sáng tạo không chỉ dành riêng cho những nhà thiết kế, nghệ sĩ, mà còn có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực cuộc sống.
  Jan 02,2024
  Bài ôn tập Active App chính thức ra mắt
  Nov 30,2023
  4 Cách giúp bé học nói hiệu quả: Trò chuyện với bé, lắng nghe, đọc sách, tập hát. Tìm hiểu khi nào bé nên học ngôn ngữ mới
  Nov 30,2023
  Khi nào nên cho bé học ngôn ngữ thứ 2? Nên cho bé học ngôn ngữ thứ 2 nào? Lợi ích khi cho bé học tiếng Anh.

  Quan Tâm Nhất

  May 25,2023
  Bài viết tổng hợp các từ vựng tiếng Anh dành cho bé theo chủ đề thông dụng, giúp bé liên kết mối quan hệ giữa các từ vựng để học hiệu quả hơn.
  Mar 15,2023
  Lựa chọn khóa học tiếng Anh trực tuyến cho bé theo 3 bí quyết sau sẽ giúp con tiếp thu tốt, duy trì hứng thú học tập và trở nên tự tin, lưu loát khi sử dụng tiếng Anh
  Mar 14,2023
  Có nên cho trẻ học tiếng Anh sớm? NÊN! Vì con có nhiều thời gian để học, phát âm chuẩn xác như người bản xứ, tự tin giao tiếp, cơ hội nghề nghiệp
  Mar 08,2023
  Bài viết giới thiệu 100 mẫu câu học tiếng Anh giao tiếp cho bé cơ bản, giúp bé đầu đời có thể nghe, nói, phát âm tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày.
  Feb 18,2023
  Học tiếng Anh cho bé 5 tuổi với 5 cách phù hợp tâm lý, sở thích và tiềm năng sẽ giúp bé phát triển các kỹ năng tiếng Anh nghe, nói, phát âm hiệu quả

  Tin liên quan

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1 với những hình ảnh sinh động sẽ giúp bé dễ dàng ôn tập và ghi nhớ từ mới một cách hiệu quả
  Tại Apollo English, chúng tôi luôn tin rằng mỗi học viên xứng đáng được trang bị những hành trang tốt nhất để trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai
  “Kỳ lạ thật, con mình mới hôm kia thôi còn đòi mua cuốn sách này bằng được, nói là con thích lắm, mẹ mua cho con đi